Standpunt Dorpsraad Wehl inzake Notitie Domus van het college van B&W van de gemeente Doetinchem

Standpunt Dorpsraad Wehl inzake Notitie Domus van het college van B & W van de gemeente Doetinchem van 8 januari 2019

De notitie geeft een goede analyse en aanpak die een bijdrage kan leveren aan het herstel van het vertrouwen indien de afspraken worden nagekomen door Leger des Heils en de gemeente.

De Dorpsraad wil de gemeenteraad graag extra aandacht vragen voor de onderstaande belangrijke punten:

– De beeldvorming.
De beeldvorming dat de Domus een voorziening is voor dak- en thuislozen komt niet uit de lucht vallen. Onbekend is dat het altijd een beschermde woonvoorziening geweest. Ook is nieuw hier kennelijk ook sprake is van Forensisch Beschermd Wonen (FBW) dat wordt ingekocht door de Dienst Justitiële Inrichting van het ministerie van Justitie. Dit bevestigd dat de communicatie beter en transparanter moet worden (zie ook hierna).

-Communicatie.
Onder verbeterpunt 11 staat: “Veel valt en staat bij een goede communicatie. Goede communicatie vanuit de gemeente, maar ook vanuit de woonvoorziening. De communicatie was onder de maat. Van het Leger des Heils wordt verwacht dat zij na meldingen adequaat optreden en ook hun verantwoordelijkheid nemen in het dorp zelf. Wanneer er meldingen zijn wordt er gehandeld, wordt de veroorzaker/bewoner aangesproken op zijn/haar gedrag en wordt er zo spoedig mogelijk een terugkoppeling gedaan naar de melder. Alleen zo herstelt het vertrouwen.” Hier is niets aan toe te voegen. Laat zien dat deze afspraken worden nagekomen! -Meldingen. Onder verbeterpunt 9 staat: “Qua meldingen moet de zaak op orde zijn. Leger des Heils, politie en gemeente maken afspraken om de meldingen sneller in beeld te krijgen. Het Leger des Heils is als eerstverantwoordelijke de partij die een goede en snelle opvolging aan de meldingen zal moeten geven. Leger des Heils, politie en gemeente zijn samen alert op de meldingen en de opvolging daarvan. Dit is een continue proces.” Ook hier is niets aan toe te voegen. Laat zien dat deze afspraken worden nagekomen!

-Handhaving.
Onder verbeterpunt 17 staat: “Handhaving heeft werkinstructies voor het toezicht in Wehl.” Wij verzoeken de gemeente om de inwoners van Wehl meer inzicht te geven in de inzet en werkinstructies van de toezichthouders in Wehl. Is nu nog erg vaag.

-Politie.
Onder verbeterpunt 19 staat: “Er wordt door de politie extra capaciteit ingezet in Wehl.” Wij verzoeken de gemeente om de inwoners van Wehl meer inzicht in de inzet van de extra capaciteit van de politie in Wehl. Is nu nog erg vaag.

-Brandveiligheid
Wij lezen niets over de brandveiligheid van het pand. Ook hierover zijn bij ons zorgen geuit. Is de brandveiligheid van de Domus op orde?

-Na 2020
Onder het kopje tenslotte wordt geschetst wat er gaat veranderen vanaf 2021 en wordt geconstateerd dat de gemeente dan niet meer verantwoordelijk is voor de contractering en over dit gedeelte geen zeggenschap meer heeft.

De situatie na 2020 geeft nog grotere onzekerheden dan nu al het geval is en dat baart ons grote zorgen. Dit mede in combinatie met de zwaarte van de doelgroep en de huidige omvang. Voortzetting van een opvang is zeker niet vanzelfsprekend!

Tot Slot: Wij verzoeken de gemeente om nog met ons in gesprek te gaan over het (aangepaste) voorstel voorafgaand aan het moment dat het besluitvorming zal worden aangeboden aan de Raad.

3FM Serious Request komt naar Wehl!

De jaarlijks bekende actie van radio 3FM : Serious Request is dit jaar anders opgezet. Geen glazen huis maar een Lifeline. In de week voor kerst (18-24 december) trekken er drie teams met 3FM-dj’s vanaf drie verschillende locaties in het land van actie naar actie. Ze gaan op een tocht door Nederland om op kerstavond aan te komen bij Tivoli Vredenburg in Utrecht, de headquarters van de actie én de plek waar 3FM Serious Request begon in 2004. Zij lopen van plaats naar plaats met als doel; de georganiseerde acties te ondersteunen. De dj's maken 24 uur per dag live radio vanuit heel het land en zijn via livestreams online en op televisie te volgen.

Eén van de drie teams, het team bestaande uit Rámon Verkoeijen en Mark van der Molen, begint in Hengelo met lopen. Op weg naar Utrecht komen ze door Wehl, op vrijdag 21 december zullen de radio dj’s tussen 17:45 en 18:45 door Wehl trekken. Komt u ook in actie?

Voor meer informatie check: https://www.npo3fm.nl/seriousrequest

Start Zwerfafvalbrigade Wehl en Nieuw Wehl

Op vraag van de stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en in samenwerking met de BUHA en de Dorpsraad Wehl/Nieuw Wehl heeft onlangs een bijeenkomst plaats gevonden waarin de SLG uitleg heeft gegeven over een zwerfafvalbrigade. Deze bijeenkomst, georganiseerd door de Dorpsraad, werd door een groot aantal inwoners bezocht.

Derk Huizinga van de SLG sprak over een opkomst die hij nog niet eerder, bij bijeenkomsten in andere plaatsen had mee gemaakt. Het is een prettige bijeenkomst geweest, waarin de SLG uitleg heeft gegeven over de bedoeling van de zwerfafvalbrigade. Kenmerkend is de vrijwilligheid om, als inwoners van Wehl en Nieuw Wehl, de dorpskernen en de omgeving van de dorpen afvalvrij te houden. Velen maken geregeld een wandeling of fietstocht en zien het afval, achtergelaten door automobilisten, fietsers of wandelaars, liggen. De bedoeling van de zwerfafvalbrigade is om deze rommel op te ruimen, zodat we verzekerd zijn van een nette omgeving zowel in als buiten onze dorpen. Hiervoor wordt werkgereedschap, in de vorm van hesje, grijper, afvalzak, beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn er veel vrijwilligers die zich aangemeld hebben. Deze kunnen middels een Whats-App oproep vragen en afspreken om met een grote of kleine groep, afhankelijk van beschikbaarheid, tijd of zin, met elkaar op pad te gaan om zwerfafval op te ruimen. Na de voorlichtingsavond was het aantal meldingen 11 personen en deze is nu al tot ruim boven de 20 personen gegroeid en uiteraard mogen er zich nog meer melden. Dat kan individueel, maar misschien bent u, samen met anderen, regelmatig ook op pad en kan het wellicht leuk zijn om u, als groep, ook aan te melden. Het is vrijwilligerswerk, dus tot niets verplicht, maar deel uitmaken van een brigade die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het opruimen van het zwerfafval in en rondom onze dorpen.

 • Op 14 december aanstaande is de officiële start
 • ZWERFAFVALBRIGADE WEHL / NIEUW WEHL
 • Startpunt: Reuring, Smaak en Vermaak om 15.00 uur. De wethouder zal aldaar de “aftrap” geven.

Van daaruit gaan we, na een kop koffie/thee, met elkaar op pad in de dorpen om het afval op te ruimen. Dit zal, gezien de tijd van het jaar en de snel invallende duisternis, duren tot deze invalt, waarna we ons weer begeven naar het beginpunt om samen nog even, onder het genot van een glaasje, na te praten. U bent van harte uitgenodigd.

Wilt u deelnemen aan deze brigade, dan kunt u zich aanmelden voor deelname via de Whats-app op nummer 06-51 69 2890 of via de mail, mocht u geen Whats-app hebben bij r.isselman@telfort.nl.

Groenacties naar aanleiding van evaluatie Dorpsplan Wehl & Nieuw Wehl

Op 31 oktober is er met enkele inwoners/leden van de Dorpsraad Wehl en Buha BV een schouw gehouden m.b.t. het groen in en om Wehl en Nieuw Wehl.

De aanleiding voor deze schouw was de evaluatie avond afgelopen april van het Dorpsplan Wehl & Nieuw Wehl. Er zijn destijds een aantal punten met betrekking tot het groenonderhoud aangegeven waar volgens de inwoners actie op ondernomen zou moeten worden. Er zijn de laatste jaren een aantal bezuinigingsrondes geweest waardoor de groenvoorziening op een aantal plekken een ander aanzien heeft gekregen. De maaifrequentie is op sommige plekken drastisch verlaagd en onderhoud in plantsoenen wordt ook steeds minder frequent gedaan. Dat hierop bezuinigd wordt is een feit, maar dit is niet altijd duidelijk gecommuniceerd naar de bewoners. Daar ligt dus een taak voor de gemeente, zorg voor heldere en open communicatie. Dat Buha BV als uitvoerder op het veranderende beleid wordt aangesproken is logisch en zij zijn zich dan ook bewust van hun taak.

Ambities die door de inwoners destijds zijn aangegeven zijn o.a. een dorpspark, bloemenperken, meer variatie in bomen en op verschillende plekken bankjes. Knelpunten daarentegen zijn o.a. dat het groen op een aantal plekken “saai” wordt gevonden, dat er te weinig hondenpoepbakken en losloopvelden zijn en dat “de Tuut” in Nieuw Wehl nog niet af is. Ook bij het pad deur ’t Vean zijn er weer een aantal bomen dood gegaan.

Op verschillende plekken is gekeken naar het groen op dit moment, het nieuw aangelegde perk bij het “Kemperman Verzekeringen” en het Wilhelminaplein is afgelopen voorjaar opgeknapt en is een mooi voorbeeld van hoe perkjes er ook uit kunnen zien. Er staan veel paardenkastanjes als leiboom die ziek zijn en vervangen moeten worden. Enkele monumentale paardenkastanjes zijn blikvangers die waar mogelijk behouden moeten worden. Het broeder Alipiusplein met zijn vijver/fontein is al jaren een aandachtspunt dat eigenlijk een rustpunt zou moeten zijn in het dorp. Dit zou goed aangepakt moeten worden, maar dat is afhankelijk van de ontwikkelingen bij de huidige Rabobank. De entrees in Wehl zijn over het algemeen niet erg aantrekkelijk en verdienen aandacht. Bij de visvijver zijn de paden al opgeknapt, binnenkort worden de bomen en struiken die over de vijver hangen gesnoeid en worden de bestaande bankjes vervangen voor onderhoudsvriendelijke, vandalisme veilige bankjes.

De volgende acties worden uitgezet om het groen aan te pakken of om in overleg te gaan over mogelijke oplossingen.

 • De dode bomen bij het Pad deur ’t Vean worden nog vóór het nieuwe jaar vervangen door Buha BV. Ook wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om bewoners in te schakelen bij het watergeven bij droogte.
 • In het natuurgebied “de Tuut” staat erg veel Jacobskruiskruid wat aangepakt moet worden. Buha is hier van op de hoogte en zet actie hierop uit.
 • Er wordt gekeken naar een soort van “bomenplan” voor Wehl. Misschien meer afwisseling in het bestaande bomenbestand. Er is een bomenbudget waarbij ideeën welkom zijn. Dit wordt door Buha BV opgepakt middels een “bomenplan” en waar reacties of aanbevelingen zijn, kan dit doorgeven worden aan Buha BV. 
 • De bestaande bloembakken op de hagelkruisweg, moeten die weg of ingeplant worden? Hierbij is overleg met aanwonenden wenselijk. Een bewoner pakt dit op.
 • Kan er nieuw leven in de Boomplantdag geblazen worden en hoe moet dit vormgegeven worden? Dit wordt door de wijkregisseur besproken met het hoofd van het Timpaan.
 • Gemeente Doetinchem ondersteunt de WOV financieel met de plantenbakken aan de lantaarnpalen.
 • De entree via de Keppelseweg in Wehl moet worden opgeknapt. De weg is er erg breed, een overbodig zebrapad en er ligt een groot grasveld wat 2x per jaar gemaaid wordt. Op dit moment wordt de voormalige st. Jozefschool  opgeruimd, maar is het afwachten wat de ontwikkelingen bij de voormalige school zijn. Hierin zou de entree misschien  meegenomen kunnen worden. Mogelijke actie op korte termijn is dat de omwonenden betrokken worden bij invulling van het grasveld. Er zou b.v. een plantenmengsel ingezaaid kunnen worden. Buha BV bekijkt wat hier mogelijk is en komt met een idee wat met omwonenden wordt besproken.
 • De vijver/fontein bij het Alipiuspleintje zou ingeplant kunnen worden met bloeiende planten komend voorjaar. Dit wordt opgepakt door BUHA BV en besproken met de WOV.
 • De vele verspreidde speeltoestellen in Wehl zijn vaak klein en soms verwaarloosd. Kleine speeltuintjes, met 1 of 2 speeltoestellen worden opgeruimd en het is de bedoeling dat wijkgerichte speeltuinen blijven. Dit is een gevolg van het vernieuwde beleid. Voor vragen hieromtrent kunt u bij Buha BV. terecht.
 • In het voorjaar wordt door Buha BV in samenspraak met de Dorsraad Wehl en inwoners geïnventariseerd waar op dit moment bankjes staan en a.d.h.v. de aangeven wensen wordt gekeken of deze vervangen moeten worden of kunnen worden verwijderd. Het beleid is dat ook hier bezuinigd moet worden waardoor 1 op de 5 bankjes zou kunnen verdwijnen. Of dit daadwerkelijk gebeurd is nog niet bekend. Wel worden langzaam aan alle oude bankjes vervangen voor nieuwe onderhoudsvriendelijke banken, deze actie is reeds uitgezet en al zichtbaar.
 • Er zijn een aantal voorbeelden waarbij buurtbewoners zelf het onderhoud van plantsoenen oppakken. Hierdoor zijn er mooiere planten neergezet, buurtbewoners worden actief betrokken en gefaciliteerd. Voorbeelden zijn Heideslag en Weversveld. Buha BV. promoot deze burgerparticipatie en waar wensen liggen in andere wijken of straten, kan dit gemeld worden bij Buha BV. waarna gekeken wordt naar de mogelijkheden.

Omdat de komende tijd zal blijken of het Dorpshart Wehl doorgang zal vinden in het centrum wordt een dorpspark nu niet opgepakt.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande acties/items inwoners zijn die vragen hebben of betrokken willen worden bij ontwikkelingen, dan kunt u zich melden bij Buha BV. (0314-377 444).

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Wehl een groot succes

Druk bezochte informatieavond over zwerfafvalbrigade

Inwoners van Wehl reageerden bijzonder positief op het idee om met een Zwerfafvalbrigade het afval in Wehl aan te pakken. Dat bleek afgelopen maandag 5 november op de informatieavond, georganiseerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met de Dorpsraad Wehl en Buha. Deze infoavond werd in het Raadhuis in Wehl gehouden. Een enthousiaste groep van 10 – 15 mensen meldden zich meteen aan. De officiële start is medio december. Intussen worden er hesjes, grijpers en andere benodigdheden besteld, zodat de groep herkenbaar is als Zwerfafvalbrigade en wordt er met een afvaardiging van deze groep en SLG een ronde gemaakt om risicoplekken te inventariseren.

Zo wordt het een stuk schoner èn zo worden inwoners bewust gemaakt van het zwerfafvalprobleem: afval hoort niet op straat maar in een prullenbak of thuis in de container.

Iedereen die ook de handen uit de mouwen wil steken, kan contact opnemen met Derk Huizinga van SLG via telefoonnummer 026-3537444 of d.huizinga@landschapsbeheergelderland.nl