Standpunt Dorpsraad Wehl over Domus

Domus in Wehl: standpunt Dorpsraad

De Dorpsraad constateert dat de Domus de gemoederen in Wehl bezig blijft houden en ook dat de mening in het dorp daarover verdeeld zijn. Het onderwerp “Situatie rondom de Domus” staat regelmatig bij ons op de agenda. Wij blijven van mening dat de verantwoordelijkheid voor de Domus ligt bij het Leger des Heils (LdH) als beheerder en de gemeente als toezichthouder. Als Dorpsraad hebben we een signaalfunctie.

We hebben geconstateerd dat het aantal (ernstige) incidenten toeneemt en dat daarmee de leefbaarheid in ons dorp wordt aangetast. Dat baart ons zorgen. Een vertegenwoordiging van de Dorpsraad (samen met de Wehlse  Ondernemersvereniging) heeft de laatste maanden twee maal met de burgemeester gesproken. Ook heeft de Dorpsraad op verzoek van de gemeenteraad in de besloten beeldvormende raadsvergadering op 12 september vragen beantwoord van raadsleden.

Hierbij heeft de Dorpsraad het onderstaande standpunt naar voren gebracht:

 • De Domus is destijds (ruim 8 jaar geleden) zonder afstemming opgelegd door de gemeente. Er was geen dialoog mogelijk;
 • Wij pleiten vanaf het begin voor meer openheid (vanuit LdH en gemeente);
 • Door gebrek aan openheid is de weerstand in het dorp niet afgenomen en is er sprake wantrouwen naar LdH en gemeente;
 • De meningen over de Domus zijn in het Dorp gemêleerd (van voor tot tegen en neutraal), zo ook in de Dorpsraad;
 • Over een ding zijn we het eens: de openheid van communicatie over de gang van zaken ontbreekt, zowel vanuit LdH als vanuit de gemeente. Er is in de afgelopen jaren door hen niet gewerkt aan herstel van vertrouwen;
 • Het beheerplan is naar mening van de Dorpsraad onvoldoende gehandhaafd door de gemeente, waardoor de kans op incidenten is toegenomen;
 • De persoonlijke problematiek van de (nieuwe) bewoners neemt toe en dat zorgt ervoor dat dit niet past in Wehl;
 • De Dorpsraad heeft 2 jaar geleden het initiatief genomen om met gemeente, LdH en begeleidingscommissie te komen tot meer openheid. We hebben samen een communicatieplan opgesteld waarin het LdH en de gemeente meer inzicht zouden geven in de gang van zaken. Dat is onvoldoende opgepakt;
 • De aanwezigheid en zichtbaarheid van de wijkagent is de afgelopen jaren afgenomen, mede als gevolg van de (extra) inzet door de domus.

Alles bij elkaar komt dit het veiligheidsgevoel niet ten goede en gaat ten koste van de leefbaarheid van ons dorp.  De Dorpsraad is van mening dat er voor deze doelgroep plaats moet zijn in onze maatschappij en dus ook in Wehl, maar zo kan het niet verder!

Herstel van vertrouwen van inwoners en ondernemers is al eerste noodzakelijk. Dit vraagt een proactieve houding van het LdH en de gemeente/politie om te proberen het vertrouwen te herstellen.
We hebben als Dorpsraad er op aangedrongen dat:

 • De gemeente per direct een strakke controle uitvoert op gemaakte afspraken met het LdH (zoals beheerplan en zorgcontract);
 • De gemeente zelf actief gaat communiceren met de inwoners van Wehl;
 • Er meer en zichtbaar toezicht beschikbaar komt (politie en buha);
 • Er een betere monitoring van gebeurtenissen plaatsvindt door de gemeente.

Wij hebben zorgen of met de uitvoering van deze punten het vertrouwen te herstellen is. We hebben aangegeven dat een herstel van vertrouwen begint vanuit een grote achterstand, maar dat het aan de gemeente (en het LdH) is om te bewijzen dat zij in staat zijn het vertrouwen  (spoedig) te herstellen.

Wij vinden het een goede zaak dat er op 30 oktober in een openbare beeldvormende raadsvergadering  opnieuw over het onderwerp Domus wordt gesproken. De Dorpsraad gaat er vanuit dat er daarbij rekening wordt gehouden met haar standpunt.

 

Gemeente scherpt afspraken met DOMUS in Wehl aan

De Dorpsraad spreekt al een aantal jaren naar de gemeente en het Leger des Heils de zorg uit over de toename van het aantal incidenten in ons dorp, daarvan deels gerelateerd aan de Domus. Daarbij speelt ook dat de wijkagent en toezichthouders van de gemeente te weinig zichtbaar zijn in ons dorp. Mede op aangeven van de Dorpsraad ziet de gemeente nu ook in dat de maat vol is. Op basis van deze signalen stond al een overleg gepland voor deze ochtend (nog voor het incident van afgelopen vrijdag). Vanmorgen hebben de Wehlse Ondernemersvereniging en de Dorpsraad overleg gehad met Burgemeester Boumans. Naar aanleiding van dat overleg heeft de gemeente het onderstaande bericht uitgegeven.  

We blijven van mening dat de maatregelen eerder genomen hadden moeten worden, maar we hopen dat deze maatregelen (en vooral de naleving daarvan) weer wat rust brengen in ons dorp.

 

Gemeente scherpt afspraken met DOMUS in Wehl aan

De afgelopen weken is er een aantal incidenten geweest met bewoners van de DOMUS in Wehl. De gemeente Doetinchem betreurt dat zeer. Voor de gemeente waren deze incidenten daarom aanleiding om de situatie rond de DOMUS nader te bekijken. De incidenten van de laatste weken en de overige informatie zijn voor de gemeente aanleiding geweest eerder deze week contact op te nemen met het Leger des Heils en andere betrokken partijen zoals politie en begeleidingscommissie. Deze gesprekken zijn mede op verzoek en ook met de dorpsraad Wehl en de ondernemersvereniging gevoerd.

Meer begeleiding is nodig
Uit de gesprekken die zijn gevoerd, blijkt  het aantal incidenten dit jaar groter  dan in 2017. Bovendien werd uit de informatie van de DOMUS duidelijk dat de complexiteit van de problematiek van bewoners toeneemt en de personele bezetting meer inzet vraagt.

Aanscherping afspraken
Nadrukkelijk onderwerp van gesprek tussen de gemeente, politie en het Leger des Heils is het naleven van de gemaakte afspraken rond de vestiging van de DOMUS in 2011. De voorwaarde voor vestiging van de DOMUS in Wehl was de naleving van de toen gemaakte afspraken. Burgemeester Mark Boumans ziet scherp toe op gemaakte afspraken: “Helaas is de naleving minder nauwgezet gegaan dan wenselijk. Met de meest recente incidenten in het achterhoofd hebben alle betrokken partijen geconstateerd dat strikte naleving onvermijdelijk is. “

Overige genomen maatregelen
–  Om direct in te spelen op de ontwikkelingen en de openbare orde te handhaven met het oog op de veiligheid zijn drie cliënten van DOMUS per direct overgeplaatst.
– Verder is de personele bezetting op de DOMUS uitgebreid, zodat de begeleiding binnen de instelling en in het dorp adequaat is. Bij nieuwe plaatsingen zal bovendien rekening gehouden worden met de locatie van de DOMUS.
– De gemeente zet extra toezicht in het dorp in en de wijkagent zal nadrukkelijker beschikbaar zijn voor de inwoners van Wehl. Met de acute maatregelen en de maatregelen op korte en langere termijn is de problematiek onder controle. Mocht er toch sprake zijn van schending van de afspraken dan zal de DOMUS door de gemeente tot maatregelen gedwongen worden.

Met het oog op de toekomst hebben betrokken partijen geconstateerd dat de doelgroep van de DOMUS door ontwikkelingen in de zorg is veranderend en de vraag gesteld kan worden of de DOMUS in Wehl een toekomst heeft. Het gesprek hierover wordt komend najaar gevoerd, maar ondertussen zal bij de plaatsing van bewoners weer aansluiting worden gezocht bij de oorspronkelijke bezetting.

Elektrokar in Doetinchem en Wehl

** Nieuwsbrief **

Voertuig in Doetinchem
De elektrokar zoals deze gaat rijden tussen Wehl en Doetinchem en andersom was enige tijd geleden even in Doetinchem. Het ging om een prototype en er zijn enkele foto’s gemaakt voor de deur van het Seniorenontmoetingspunt. Het duurt helaas nog even voor het voertuig zal gaan rijden in en rond Wehl en Doetinchem. Maar: Er zijn genoeg positieve ontwikkelingen die de Elektrokar met stappen dichterbij brengt.

Bestuur
Er is nog geen bestuur omdat de geschikte mensen nog niet gevonden zijn. Fons Welsing heeft een gesprek gehad met Paul Gerritsen, maar hij heeft al teveel om handen om in ons bestuur plaats te nemen. Hij heeft wel aangegeven zijn netwerk aan te zullen spreken op zoek naar bestuursleden voor onze stichting. Bovendien zijn er bij de Rotary ook een aantal leden enthousiast om eventueel plaats te nemen in het bestuur. Dat bleek na de presentatie die Fons daar onlang gegeven heeft.

Presentatie Rotary
Fons heeft drie weken geleden een presentatie gegeven bij de Rotary. Enerzijds om bekendheid te genereren, anderzijds om geld los te kijken en wellicht mensen voor het bestuur te vinden. De presentatie ging goed en ook de leden van de Rotary waren tevreden. Leden kunnen zich nu inschrijven voor een van de zes projecten, waar de Elektrokar er een van is. Daarna kunnen de leden die zich inschrijven ons gaan helpen. Dat kan op verschillende terreinen, bijvoorbeeld met externe expertise maar ook met bestuurders voor op de wagen en mensen voor in het bestuur vanuit hun eigen netwerk. Wanneer er daarna blijkt dat er extra geld nodig is, kan dit eventueel vanuit de Rotary komen.

Dat was het voor deze keer. In de volgende nieuwsbrief hopen we jullie meer duidelijkheid te kunnen geven over het bestuur en vrijwilligers voor de wagens.

 

Supermarkt Plus Bruil verhuist naar Dorpshart van Wehl

Supermarkt Plus Bruil krijgt de medewerking van de gemeente Doetinchem en verhuist naar het nieuw in te richten Dorpshart van Wehl.

Zie artikel in de Gelderlander van 15 mei jl.

Thema-avond ontwikkelingen Wehl en Nieuw-Wehl dorpsraad goed bezocht

WEHL – De Dorpsraad Wehl heeft op woensdagavond 25 april een informatiemarkt georganiseerd in het Raadhuis te Wehl. Centraal staat de evaluatie van het dorpsplan. Begin 2015 is het Dorpsplan Wehl en Nieuw-Wehl vastgesteld, hierin staat dat de bewoners van Wehl en Nieuw-Wehl samen hun toekomst m.b.t. de leefbaarheid in Wehl en Nieuw-Wehl kunnen invullen. Stijn Steentjes was enthousiast. Hij was de kartrekker van de thema-avond. Hij kon daarbij terugvallen op de dorpsraadsleden en de vrijwilligers die deze avond rondom de diverse stands mogelijk maakten. Op elke hangtafel van een stand waren stiften, pennen en geeltjes aanwezig. Er is volgens het bestuur van de dorpsraad al veel gerealiseerd, maar er is nog genoeg te doen. Er zijn volop nieuwe ontwikkelingen die maken dat de dorpsraad op de nieuwe situatie wil inspelen. In aanwezigheid van diverse gemeenteraadsleden en demissionair wethouder Ingrid Lambregts werd het dorpsplan geëvalueerd. Er was een prachtige luchtfoto van de dorpskern van Wehl gemaakt. Deze was levensgroot op de vloer van het Raadhuis uitgestald. De aanwezigen konden als het ware door de straten heenlopen. Wethouder Lambregts deed kort een woordje en vervoegde zich later bij de diverse stands. Het resultaat  zal worden besproken op de komende vergaderingen van de dorpsraad en de verschillende  werkgroepen. Mocht je  interesse hebben aan te sluiten bij diverse werkgroepen maak het kenbaar aan de dorpsraad. “Thema-avond ontwikkelingen Wehl en Nieuw-Wehl dorpsraad goed bezocht” verder lezen