Raadsmededeling, de actuele ontwikkelingen in het project Dorpshart Wehl.

Context
Binnen het project Dorpshart Wehl zijn de afgelopen tijd enkele stappen gezet, die op een later tijdstip bestuurlijke besluitvorming door uw raad vergen. Met het oog op een tijdige en volledige informatievoorziening wordt met deze mededeling kort stilgestaan bij de stand van zaken binnen het project Dorpshart Wehl en worden de ingestoken trajecten naar besluitvorming toegelicht

Kernboodschap
Algemeen
In de Stuurgroep Dorpshart Wehl bespreken gemeente, dorpsraad en ondernemersvereniging op bestuurlijk niveau de voortgang van het project en eventuele lopende ontwikkelingen die op dat moment actueel zijn. Op deze manier zijn zij direct aangehaakt bij de lopende ontwikkelingen en kunnen mee praten over te maken keuzes. Dit vergroot het draagvlak van het project. Ook deze raadsmededeling is met hen besproken en de inhoud wordt door hen ondersteund.

Verkeer & Parkeren
De door de werkgroep benoemde verkeersmaatregelen zijn via een enquête aan de Wehlse bevolking voorgelegd. Een deel van de resultaten hieruit is inmiddels civieltechnisch uitgewerkt en wordt nog voor de zomer tijdens reguliere onderhoudsrondes uitgevoerd. Een ander deel van de maatregelen zal op een later moment verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. Daarnaast is door de Vrienden van het Wehlse Bos een richtingwijzer gemaakt die op het Beatrixplein geplaatst zal worden.

Werken & Ondernemen
De website wehl.nl draait en is overgedragen aan de Stichting Toerisme & Promotie Wehl. Op de website is een aantal wandel- en fietsroutes opgenomen, die bij zullen dragen aan meer bezoek aan Wehl en Nieuw Wehl. Ook is er een speciale kinderfietsroute door het Wehlse Bos, die dit najaar op de site geplaatst zal worden. Door de corona-maatregelen liggen de verdere werkzaamheden van deze werkgroep, zoals het koopstromenonderzoek, momenteel stil.

Wonen
Woonwensenonderzoek heeft plaatsgevonden en zal nu tot concrete maatregelen moeten leiden. De behoefte aan woningen voor met name ouderen en jeugd is een onderwerp dat nadrukkelijk leeft binnen Wehl. Met name het betrekken en betrokken houden van de jeugd heeft nu de aandacht.
Naast de initiatieven die uit dit onderzoek voort kunnen/zullen komen, onderzoekt de gemeente momenteel de mogelijkheden tot het (verder) oppakken van de projecten Wehl-Heideslag en Wehl-Fokkenkamp (gebied tussen de Keppelseweg en de Doesburgseweg). Deze projecten doorlopen hun eigen traject en sluiten zo goed mogelijk aan bij het woonwensenonderzoek.

Kerkplein
Begin 2019 is een aanvullende bestuursopdracht vastgesteld om te onderzoeken of het mogelijk is om Kerkplein 10 en 12 aan te kopen en te herontwikkelen, waarbij ook het Kerkplein zelf een facelift zal krijgen. Reden hiervoor is dat algemeen wordt aangegeven dat deze twee panden detoneren in het gevelbeeld en dat een herontwikkeling, samen met de nieuwbouw van de PLUS supermarkt, een uitgelezen kans biedt deze wand van het plein een upgrade te geven. Een facelift van het plein zelf biedt de mogelijkheid deze plek te vergroenen en meer geschikt te maken als verblijfsgebied. Met alle direct betrokken eigenaren is intussen gesproken en onlangs heeft de gemeente Kerkplein 10 aan kunnen kopen. Ter financiering van deze ontwikkeling zal een beroep worden gedaan op gelden die beschikbaar komen uit de Regiodeal en de subsidie Steengoed Benutten.

Verplaatsing en nieuwbouw PLUS
Het ontwerp en de ruimtelijke onderbouwing voor de supermarkt aan de Koningin Wilhelminastraat zijn klaar om in procedure te brengen. Daarbij hebben ontwikkelaar en de PLUS met direct aanwonenden overeenstemming bereikt over aanpassingen en inpassingen van het plan. In eerste instantie is er voor geopteerd de nieuwbouw mogelijk te maken door middel van een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan. Onlangs is ervoor gekozen om eerst een bestemmingsplanprocedure te doorlopen. Dit geeft het beste invulling aan de doelstelling van de Parapluherziening ‘Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten, 2019’, omdat hiermee planologisch wordt vastgelegd dat in de vrijkomende locatie geen supermarkt meer gevestigd kan worden. Dit geeft procedureel meer zekerheid. Daarnaast geeft een bestemmingsplanprocedure meer ruimte voor inspraak/zienswijzen en biedt het de ontwikkelende partij meer flexibiliteit om het bouwplan waar nodig nog te optimaliseren.

Vervolg
Communicatie
De bewoners van Wehl worden via een wijkflyer ‘special’ op de hoogte gesteld van deze actuele ontwikkelingen.

MPO
De aankoop en herontwikkeling van Kerkplein 10 en 12 en de facelift van het Kerkplein zullen worden betaald uit de opbrengst van de herontwikkeling en externe subsidies. Om deze kosten te kunnen maken, is wel een krediet nodig. Dit krediet zal als onderdeel van het MPO aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voor de supermarkt zal zijn eigen procedure doorlopen. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting in het najaar plaatsvinden. Vervolgens zal het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.