Groenacties naar aanleiding van evaluatie Dorpsplan Wehl & Nieuw Wehl

Op 31 oktober is er met enkele inwoners/leden van de Dorpsraad Wehl en Buha BV een schouw gehouden m.b.t. het groen in en om Wehl en Nieuw Wehl.

De aanleiding voor deze schouw was de evaluatie avond afgelopen april van het Dorpsplan Wehl & Nieuw Wehl. Er zijn destijds een aantal punten met betrekking tot het groenonderhoud aangegeven waar volgens de inwoners actie op ondernomen zou moeten worden. Er zijn de laatste jaren een aantal bezuinigingsrondes geweest waardoor de groenvoorziening op een aantal plekken een ander aanzien heeft gekregen. De maaifrequentie is op sommige plekken drastisch verlaagd en onderhoud in plantsoenen wordt ook steeds minder frequent gedaan. Dat hierop bezuinigd wordt is een feit, maar dit is niet altijd duidelijk gecommuniceerd naar de bewoners. Daar ligt dus een taak voor de gemeente, zorg voor heldere en open communicatie. Dat Buha BV als uitvoerder op het veranderende beleid wordt aangesproken is logisch en zij zijn zich dan ook bewust van hun taak.

Ambities die door de inwoners destijds zijn aangegeven zijn o.a. een dorpspark, bloemenperken, meer variatie in bomen en op verschillende plekken bankjes. Knelpunten daarentegen zijn o.a. dat het groen op een aantal plekken “saai” wordt gevonden, dat er te weinig hondenpoepbakken en losloopvelden zijn en dat “de Tuut” in Nieuw Wehl nog niet af is. Ook bij het pad deur ’t Vean zijn er weer een aantal bomen dood gegaan.

Op verschillende plekken is gekeken naar het groen op dit moment, het nieuw aangelegde perk bij het “Kemperman Verzekeringen” en het Wilhelminaplein is afgelopen voorjaar opgeknapt en is een mooi voorbeeld van hoe perkjes er ook uit kunnen zien. Er staan veel paardenkastanjes als leiboom die ziek zijn en vervangen moeten worden. Enkele monumentale paardenkastanjes zijn blikvangers die waar mogelijk behouden moeten worden. Het broeder Alipiusplein met zijn vijver/fontein is al jaren een aandachtspunt dat eigenlijk een rustpunt zou moeten zijn in het dorp. Dit zou goed aangepakt moeten worden, maar dat is afhankelijk van de ontwikkelingen bij de huidige Rabobank. De entrees in Wehl zijn over het algemeen niet erg aantrekkelijk en verdienen aandacht. Bij de visvijver zijn de paden al opgeknapt, binnenkort worden de bomen en struiken die over de vijver hangen gesnoeid en worden de bestaande bankjes vervangen voor onderhoudsvriendelijke, vandalisme veilige bankjes.

De volgende acties worden uitgezet om het groen aan te pakken of om in overleg te gaan over mogelijke oplossingen.

 • De dode bomen bij het Pad deur ’t Vean worden nog vóór het nieuwe jaar vervangen door Buha BV. Ook wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om bewoners in te schakelen bij het watergeven bij droogte.
 • In het natuurgebied “de Tuut” staat erg veel Jacobskruiskruid wat aangepakt moet worden. Buha is hier van op de hoogte en zet actie hierop uit.
 • Er wordt gekeken naar een soort van “bomenplan” voor Wehl. Misschien meer afwisseling in het bestaande bomenbestand. Er is een bomenbudget waarbij ideeën welkom zijn. Dit wordt door Buha BV opgepakt middels een “bomenplan” en waar reacties of aanbevelingen zijn, kan dit doorgeven worden aan Buha BV. 
 • De bestaande bloembakken op de hagelkruisweg, moeten die weg of ingeplant worden? Hierbij is overleg met aanwonenden wenselijk. Een bewoner pakt dit op.
 • Kan er nieuw leven in de Boomplantdag geblazen worden en hoe moet dit vormgegeven worden? Dit wordt door de wijkregisseur besproken met het hoofd van het Timpaan.
 • Gemeente Doetinchem ondersteunt de WOV financieel met de plantenbakken aan de lantaarnpalen.
 • De entree via de Keppelseweg in Wehl moet worden opgeknapt. De weg is er erg breed, een overbodig zebrapad en er ligt een groot grasveld wat 2x per jaar gemaaid wordt. Op dit moment wordt de voormalige st. Jozefschool  opgeruimd, maar is het afwachten wat de ontwikkelingen bij de voormalige school zijn. Hierin zou de entree misschien  meegenomen kunnen worden. Mogelijke actie op korte termijn is dat de omwonenden betrokken worden bij invulling van het grasveld. Er zou b.v. een plantenmengsel ingezaaid kunnen worden. Buha BV bekijkt wat hier mogelijk is en komt met een idee wat met omwonenden wordt besproken.
 • De vijver/fontein bij het Alipiuspleintje zou ingeplant kunnen worden met bloeiende planten komend voorjaar. Dit wordt opgepakt door BUHA BV en besproken met de WOV.
 • De vele verspreidde speeltoestellen in Wehl zijn vaak klein en soms verwaarloosd. Kleine speeltuintjes, met 1 of 2 speeltoestellen worden opgeruimd en het is de bedoeling dat wijkgerichte speeltuinen blijven. Dit is een gevolg van het vernieuwde beleid. Voor vragen hieromtrent kunt u bij Buha BV. terecht.
 • In het voorjaar wordt door Buha BV in samenspraak met de Dorsraad Wehl en inwoners geïnventariseerd waar op dit moment bankjes staan en a.d.h.v. de aangeven wensen wordt gekeken of deze vervangen moeten worden of kunnen worden verwijderd. Het beleid is dat ook hier bezuinigd moet worden waardoor 1 op de 5 bankjes zou kunnen verdwijnen. Of dit daadwerkelijk gebeurd is nog niet bekend. Wel worden langzaam aan alle oude bankjes vervangen voor nieuwe onderhoudsvriendelijke banken, deze actie is reeds uitgezet en al zichtbaar.
 • Er zijn een aantal voorbeelden waarbij buurtbewoners zelf het onderhoud van plantsoenen oppakken. Hierdoor zijn er mooiere planten neergezet, buurtbewoners worden actief betrokken en gefaciliteerd. Voorbeelden zijn Heideslag en Weversveld. Buha BV. promoot deze burgerparticipatie en waar wensen liggen in andere wijken of straten, kan dit gemeld worden bij Buha BV. waarna gekeken wordt naar de mogelijkheden.

Omdat de komende tijd zal blijken of het Dorpshart Wehl doorgang zal vinden in het centrum wordt een dorpspark nu niet opgepakt.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande acties/items inwoners zijn die vragen hebben of betrokken willen worden bij ontwikkelingen, dan kunt u zich melden bij Buha BV. (0314-377 444).

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Wehl een groot succes

Druk bezochte informatieavond over zwerfafvalbrigade

Inwoners van Wehl reageerden bijzonder positief op het idee om met een Zwerfafvalbrigade het afval in Wehl aan te pakken. Dat bleek afgelopen maandag 5 november op de informatieavond, georganiseerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met de Dorpsraad Wehl en Buha. Deze infoavond werd in het Raadhuis in Wehl gehouden. Een enthousiaste groep van 10 – 15 mensen meldden zich meteen aan. De officiële start is medio december. Intussen worden er hesjes, grijpers en andere benodigdheden besteld, zodat de groep herkenbaar is als Zwerfafvalbrigade en wordt er met een afvaardiging van deze groep en SLG een ronde gemaakt om risicoplekken te inventariseren.

Zo wordt het een stuk schoner èn zo worden inwoners bewust gemaakt van het zwerfafvalprobleem: afval hoort niet op straat maar in een prullenbak of thuis in de container.

Iedereen die ook de handen uit de mouwen wil steken, kan contact opnemen met Derk Huizinga van SLG via telefoonnummer 026-3537444 of d.huizinga@landschapsbeheergelderland.nl

maandagavond 5 november infoavond Zwerfafvalbrigade

Ook in Wehl een informatieavond over Zwerfafvalbrigades

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert in samenwerking met de Dorpsraad Wehl en  Buha bv een informatieavond over een nieuwe aanpak van zwerfafval, de zogenaamde Zwerfafvalbrigades. 

De informatieavond vindt plaats op maandag 5 november a.s. om 19.30 uur in Het Raadhuis, Raadhuisplein 1 in Wehl.  Komt u ook?

Zonder zwerfafval is het landschap nog veel mooier en dan kunnen we er allemaal echt van genieten. De nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfafval houdt in dat buurtgenoten een Zwerfafvalbrigade oprichten. Samen met buurtbewoners regelmatig zwerfafval opruimen geeft voldoening en is nog gezellig ook. Bovendien bereik je samen meer. Het resultaat is dan ook al snel zichtbaar: een schone omgeving! Doet u mee?

 Succesvolle aanpak van zwerfafval
Vorig jaar zijn er in Doetinchem met succes twee Zwerfafvalbrigades opgezet en dit jaar zijn er één in Gaanderen en een derde brigade in Doetinchem opgericht. Ze zijn regelmatig in het nieuws geweest met hun opruimacties. Buha bv, het bedrijf dat in opdracht van de gemeente Doetinchem de openbare ruimte onderhoudt en beheert, is enthousiast over de resultaten van de brigades. Het bedrijf gaat er vanuit dat ze een waardevolle aanvulling zijn op reeds bestaande initiatieven om zwerfafval aan te pakken. Daarom is het de bedoeling om ook in Wehl een Zwerfafvalbrigade op te richten.

Zwaan-kleef-aan                                                                                                           Tijdens de avond krijgt u een presentatie over landschap in de eigen omgeving. Er is aandacht voor het probleem van zwerfafval, dat het landschap ernstig ontsiert. Het nieuwe concept van zelfredzame Zwerfafvalbrigades wordt uitgebreid toegelicht, dé oplossing voor een schoner landschap. Het accent ligt hierbij op een positief en een gezamenlijk resultaat: het is leuk om samen zwerfafval op te ruimen en het hoeft niet lang te duren. Iedereen kan het initiatief nemen en u doet alleen mee als u zin en tijd heeft. Dat stimuleert anderen om ook aan de slag te gaan en zo ontstaat een zwaan-kleef-aan effect.

Aandacht voor streekeigen landschap
Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor een vitaal, beleefbaar en herkenbaar streekeigen landschap. SLG heeft geen eigen terreinen en werkt altijd samen met anderen, zowel organisaties als burgers. Het aantal aangesloten vrijwilligersgroepen in Gelderland is op dit moment ruim 300, met in totaal meer dan 8600 vrijwilligers.

Kijk voor een overzicht van alle Zwerfafvalbrigades op www.landschapsbeheergelderland.nl.

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Wehl en Nieuw Wehl

Vorig jaar heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het initiatief genomen om een nieuw verbindend project te starten voor het opruimen van zwerfafval: ‘Samen Zwerfafvalbrigades oprichten’. Sindsdien hebben ze met succes ruim 25 Zwerfafvalbrigades opgezet, waaronder drie in Doetinchem en één in Gaanderen.

Het blijkt dat mensen het leuk vinden om met buurtgenoten aan de slag te gaan om zwerfafval aan te pakken. Het is namelijk nog gezellig ook en het hoeft niet veel tijd te kosten. Samen is het leuker en bereik je meer. Het resultaat is dan ook al snel zichtbaar: een schone omgeving!

Buha bv die in opdracht van de gemeente Doetinchem de openbare ruimte beheert, is enthousiast over de resultaten en ondersteunt initiatieven in andere plaatsen. Daarom organiseert SLG in samenwerking met de Dorpsraad Wehl een informatieavond:

 • informatieavond opzetten Zwerfafvalbrigade Wehl en Nieuw Wehl
 • maandag 5 november a.s. om 19.30 uur in het Raadhuis,
 • Raadhuisplein 1 in Wehl.

Daar licht de organisatie het nieuwe project toe en wordt er geïnventariseerd of er mensen zijn die samen de handen uit de mouwen willen steken. Hierbij nodigen we je daarvoor van harte uit!

Extra informatie staat op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

We hopen op een grote opkomst met vele geïnteresseerden die gaan helpen om de gemeente volledig zwerfafval vrij te krijgen.

Hieronder staat de nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Zwerfafvalbrigades.

Downloaden (PDF, Onbekend)

Alvast bedankt en hopelijk tot 5 november.

Standpunt Dorpsraad Wehl over Domus

Domus in Wehl: standpunt Dorpsraad

De Dorpsraad constateert dat de Domus de gemoederen in Wehl bezig blijft houden en ook dat de mening in het dorp daarover verdeeld zijn. Het onderwerp “Situatie rondom de Domus” staat regelmatig bij ons op de agenda. Wij blijven van mening dat de verantwoordelijkheid voor de Domus ligt bij het Leger des Heils (LdH) als beheerder en de gemeente als toezichthouder. Als Dorpsraad hebben we een signaalfunctie.

We hebben geconstateerd dat het aantal (ernstige) incidenten toeneemt en dat daarmee de leefbaarheid in ons dorp wordt aangetast. Dat baart ons zorgen. Een vertegenwoordiging van de Dorpsraad (samen met de Wehlse  Ondernemersvereniging) heeft de laatste maanden twee maal met de burgemeester gesproken. Ook heeft de Dorpsraad op verzoek van de gemeenteraad in de besloten beeldvormende raadsvergadering op 12 september vragen beantwoord van raadsleden.

Hierbij heeft de Dorpsraad het onderstaande standpunt naar voren gebracht:

 • De Domus is destijds (ruim 8 jaar geleden) zonder afstemming opgelegd door de gemeente. Er was geen dialoog mogelijk;
 • Wij pleiten vanaf het begin voor meer openheid (vanuit LdH en gemeente);
 • Door gebrek aan openheid is de weerstand in het dorp niet afgenomen en is er sprake wantrouwen naar LdH en gemeente;
 • De meningen over de Domus zijn in het Dorp gemêleerd (van voor tot tegen en neutraal), zo ook in de Dorpsraad;
 • Over een ding zijn we het eens: de openheid van communicatie over de gang van zaken ontbreekt, zowel vanuit LdH als vanuit de gemeente. Er is in de afgelopen jaren door hen niet gewerkt aan herstel van vertrouwen;
 • Het beheerplan is naar mening van de Dorpsraad onvoldoende gehandhaafd door de gemeente, waardoor de kans op incidenten is toegenomen;
 • De persoonlijke problematiek van de (nieuwe) bewoners neemt toe en dat zorgt ervoor dat dit niet past in Wehl;
 • De Dorpsraad heeft 2 jaar geleden het initiatief genomen om met gemeente, LdH en begeleidingscommissie te komen tot meer openheid. We hebben samen een communicatieplan opgesteld waarin het LdH en de gemeente meer inzicht zouden geven in de gang van zaken. Dat is onvoldoende opgepakt;
 • De aanwezigheid en zichtbaarheid van de wijkagent is de afgelopen jaren afgenomen, mede als gevolg van de (extra) inzet door de domus.

Alles bij elkaar komt dit het veiligheidsgevoel niet ten goede en gaat ten koste van de leefbaarheid van ons dorp.  De Dorpsraad is van mening dat er voor deze doelgroep plaats moet zijn in onze maatschappij en dus ook in Wehl, maar zo kan het niet verder!

Herstel van vertrouwen van inwoners en ondernemers is al eerste noodzakelijk. Dit vraagt een proactieve houding van het LdH en de gemeente/politie om te proberen het vertrouwen te herstellen.
We hebben als Dorpsraad er op aangedrongen dat:

 • De gemeente per direct een strakke controle uitvoert op gemaakte afspraken met het LdH (zoals beheerplan en zorgcontract);
 • De gemeente zelf actief gaat communiceren met de inwoners van Wehl;
 • Er meer en zichtbaar toezicht beschikbaar komt (politie en buha);
 • Er een betere monitoring van gebeurtenissen plaatsvindt door de gemeente.

Wij hebben zorgen of met de uitvoering van deze punten het vertrouwen te herstellen is. We hebben aangegeven dat een herstel van vertrouwen begint vanuit een grote achterstand, maar dat het aan de gemeente (en het LdH) is om te bewijzen dat zij in staat zijn het vertrouwen  (spoedig) te herstellen.

Wij vinden het een goede zaak dat er op 30 oktober in een openbare beeldvormende raadsvergadering  opnieuw over het onderwerp Domus wordt gesproken. De Dorpsraad gaat er vanuit dat er daarbij rekening wordt gehouden met haar standpunt.