Raadsmededeling, de actuele ontwikkelingen in het project Dorpshart Wehl.

Context
Binnen het project Dorpshart Wehl zijn de afgelopen tijd enkele stappen gezet, die op een later tijdstip bestuurlijke besluitvorming door uw raad vergen. Met het oog op een tijdige en volledige informatievoorziening wordt met deze mededeling kort stilgestaan bij de stand van zaken binnen het project Dorpshart Wehl en worden de ingestoken trajecten naar besluitvorming toegelicht

Kernboodschap
Algemeen
In de Stuurgroep Dorpshart Wehl bespreken gemeente, dorpsraad en ondernemersvereniging op bestuurlijk niveau de voortgang van het project en eventuele lopende ontwikkelingen die op dat moment actueel zijn. Op deze manier zijn zij direct aangehaakt bij de lopende ontwikkelingen en kunnen mee praten over te maken keuzes. Dit vergroot het draagvlak van het project. Ook deze raadsmededeling is met hen besproken en de inhoud wordt door hen ondersteund.

Verkeer & Parkeren
De door de werkgroep benoemde verkeersmaatregelen zijn via een enquête aan de Wehlse bevolking voorgelegd. Een deel van de resultaten hieruit is inmiddels civieltechnisch uitgewerkt en wordt nog voor de zomer tijdens reguliere onderhoudsrondes uitgevoerd. Een ander deel van de maatregelen zal op een later moment verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. Daarnaast is door de Vrienden van het Wehlse Bos een richtingwijzer gemaakt die op het Beatrixplein geplaatst zal worden.

Werken & Ondernemen
De website wehl.nl draait en is overgedragen aan de Stichting Toerisme & Promotie Wehl. Op de website is een aantal wandel- en fietsroutes opgenomen, die bij zullen dragen aan meer bezoek aan Wehl en Nieuw Wehl. Ook is er een speciale kinderfietsroute door het Wehlse Bos, die dit najaar op de site geplaatst zal worden. Door de corona-maatregelen liggen de verdere werkzaamheden van deze werkgroep, zoals het koopstromenonderzoek, momenteel stil.

Wonen
Woonwensenonderzoek heeft plaatsgevonden en zal nu tot concrete maatregelen moeten leiden. De behoefte aan woningen voor met name ouderen en jeugd is een onderwerp dat nadrukkelijk leeft binnen Wehl. Met name het betrekken en betrokken houden van de jeugd heeft nu de aandacht.
Naast de initiatieven die uit dit onderzoek voort kunnen/zullen komen, onderzoekt de gemeente momenteel de mogelijkheden tot het (verder) oppakken van de projecten Wehl-Heideslag en Wehl-Fokkenkamp (gebied tussen de Keppelseweg en de Doesburgseweg). Deze projecten doorlopen hun eigen traject en sluiten zo goed mogelijk aan bij het woonwensenonderzoek.

Kerkplein
Begin 2019 is een aanvullende bestuursopdracht vastgesteld om te onderzoeken of het mogelijk is om Kerkplein 10 en 12 aan te kopen en te herontwikkelen, waarbij ook het Kerkplein zelf een facelift zal krijgen. Reden hiervoor is dat algemeen wordt aangegeven dat deze twee panden detoneren in het gevelbeeld en dat een herontwikkeling, samen met de nieuwbouw van de PLUS supermarkt, een uitgelezen kans biedt deze wand van het plein een upgrade te geven. Een facelift van het plein zelf biedt de mogelijkheid deze plek te vergroenen en meer geschikt te maken als verblijfsgebied. Met alle direct betrokken eigenaren is intussen gesproken en onlangs heeft de gemeente Kerkplein 10 aan kunnen kopen. Ter financiering van deze ontwikkeling zal een beroep worden gedaan op gelden die beschikbaar komen uit de Regiodeal en de subsidie Steengoed Benutten.

Verplaatsing en nieuwbouw PLUS
Het ontwerp en de ruimtelijke onderbouwing voor de supermarkt aan de Koningin Wilhelminastraat zijn klaar om in procedure te brengen. Daarbij hebben ontwikkelaar en de PLUS met direct aanwonenden overeenstemming bereikt over aanpassingen en inpassingen van het plan. In eerste instantie is er voor geopteerd de nieuwbouw mogelijk te maken door middel van een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan. Onlangs is ervoor gekozen om eerst een bestemmingsplanprocedure te doorlopen. Dit geeft het beste invulling aan de doelstelling van de Parapluherziening ‘Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten, 2019’, omdat hiermee planologisch wordt vastgelegd dat in de vrijkomende locatie geen supermarkt meer gevestigd kan worden. Dit geeft procedureel meer zekerheid. Daarnaast geeft een bestemmingsplanprocedure meer ruimte voor inspraak/zienswijzen en biedt het de ontwikkelende partij meer flexibiliteit om het bouwplan waar nodig nog te optimaliseren.

Vervolg
Communicatie
De bewoners van Wehl worden via een wijkflyer ‘special’ op de hoogte gesteld van deze actuele ontwikkelingen.

MPO
De aankoop en herontwikkeling van Kerkplein 10 en 12 en de facelift van het Kerkplein zullen worden betaald uit de opbrengst van de herontwikkeling en externe subsidies. Om deze kosten te kunnen maken, is wel een krediet nodig. Dit krediet zal als onderdeel van het MPO aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voor de supermarkt zal zijn eigen procedure doorlopen. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting in het najaar plaatsvinden. Vervolgens zal het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Enquête bewoners Wehl

Inwoners van deelgebied centrum Wehl hebben een brief ontvangen met daarin een link naar een online enquête. Deze enquête gaat specifiek over de toekomst van het dorp Wehl en het A18 bedrijvenpark in relatie tot de Omgevingswet.

Eigenlijk zouden alle brieven vorige week al bezorgd zijn, maar een gedeelte van de brieven is door vertraging bij ons postbedrijf helaas pas gisteren op de mat gevallen. Daarom hebben wij de termijn voor het invullen van de enquête verlengd tot en met maandag 20 april.

Nieuw Wehl en omgeving (ten noorden van de Broekhuizerstraat/N813) en de Wehlse Broeklanden (ten oosten van Weemstraat/N815) vallen in andere deelgebieden. Naar deze adressen is deze brief niet verzonden.

Kijk voor meer informatie op https://bit.ly/2xrqTYC

Autodeelwedstrijd ‘Auto van de Straat’ gelanceerd

Op 2 maart 2020 heeft de provincie Gelderland de campagne ‘Auto van de Straat’ gelanceerd. Dit is een initiatief om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met de voordelen van het delen van elektrische auto’s.

Wat is Auto van de Straat?

Auto van de Straat is een campagne waar straten in Gelderland zich voor op kunnen geven. 3 straten krijgen de kans om 6 maanden een elektrische auto te delen. Het gebruik van deze auto’s kost €2,50 per uur. De faciliteiten daaromheen, zoals elektrische laadpalen, worden verzorgd. De straat die de deelauto het beste benut en daarover communiceert, mag de deelauto nog eens 4 maanden langer houden.

Opgeven

Bewoners van Gelderse straten die mee willen doen, kunnen zich tot 2 april 2020 opgeven via de website van Natuur & Milieu. Daar staan ook de spelregels toegelicht.

Voordelen

Autodelen is hét alternatief voor het bezit van een eigen auto. Het is schoner, goedkoper en de milieubelastende autoproductie neemt af. Ook is er meer ruimte op straat. “Deze wedstrijd is een prachtige kans om in de praktijk te ervaren hoe plezierig autodelen kan zijn én je draagt bij aan het verminderen van de Co2 uitstoot”, aldus gedeputeerde Jan van der Meer.

95% van de tijd staat de auto stil

Met Auto van de straat willen we de aandacht vestigen op de voordelen van autodelen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat niet-gedeelde auto’s gemiddeld 95% van de tijd stil staan. “Elk jaar komen er auto’s bij. Elk jaar worden files langer. Onze woonwijken slibben dicht met auto’s die de lucht vervuilen en CO2 uitstoten. Het grote aantal parkeerplaatsen verdringt bovendien het groen en mooie speelplekken uit de wijken “, aldus Dorien Ackerman, directeur Campagnes van Natuur & Milieu.

Succesvolle eerste proef

In 2019 vond in Noord-Brabant een eerste proef plaats met elektrisch autodelen. 40 huishoudens deden 4 maanden mee. 2 van de 3 straten gingen na afloop van de wedstrijd door. Zij maken nu permanent gebruik van deelauto’s. Ruim een jaar geleden spraken overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties af dat er in 2021 minstens 100.000 deelauto’s moeten zijn.

https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Autodeelwedstrijd-Auto-van-de-Straat-gelanceerd

De Zwerfafvalbrigade bestaat één jaar!

De Zwerfafvalbrigade Wehl-Nieuw Wehl bestond afgelopen 14 december 2019 één jaar. Tijd om een kleine balans op te maken.

Wethouder Rens Steintjes heeft op 14 december 2018 het startschot gegeven en die dag zijn we met 13 brigadiers in en rond Wehl begonnen.

Wat we op dat moment niet hebben bevroed is dat de groep maandenlang zou blijven groeien en dat iedereen zijn haar steentje eraan bijdroeg dat het in Nieuw Wehl, en Wehl, maar zeker ook in de omgeving van beide dorpen stilletjes aan schoner is geworden. Zelfs afgelopen december hebben zich nog weer mensen aangemeld.

We hebben afgesproken dat iedere brigadier haar/zijn weg gaat voor wat betreft de te verrichten werkzaamheden. Wil je onderling met elkaar afspreken, dat kan. Je kunt, als je in de Whatsapp groep staat, een oproep doen om met collega’s af te spreken. We hebben dus afgesproken om geen gezamenlijke activiteiten te houden. Behalve 1 of 2 keer per jaar samen een kop koffie en een glaasje.

We zijn inmiddels gegroeid naar 45 leden en dat zou (maandelijks) samen afspreken alleen maar lastig maken. Zelfs een aantal bewoners van Elver behoren tot onze brigadiersclub. Zij maken, uiteraard onder normale weersomstandigheden, net als dat dit voor de anderen ook geldt, bijna wekelijks hun ronde. Een aantal van onze brigadiers zijn daarbij de begeleiders van Elver behulpzaam. Chapeau hiervoor.

Andere brigadiers nemen hun zoon (Fred) of dochter (Ingrid) mee, een ander weer zijn schoondochter en kleinkinderen (Jan), waarvoor onderling de opruimsetjes worden geleend, en dat zijn dan voorbeelden, die later alleen maar een goed vervolg kunnen krijgen.

Sommigen gebruiken een afstandmeter waarmee ze kunnen zien welke afstand ze hebben afgelegd. Een aantal kilometers zijn dan zo afgelegd. En het maakt, omdat vaak ook de berichten waar iemand gelopen heeft via de Whatsapp worden verzonden, duidelijk welke route gelopen is. Een ander kan hier dan rekening mee houden.

Soms werden er hele vreemde zaken gevonden, zoals op 10 april toen Elly een matras in de sloot vond. Gelukkig hoeven we die, als brigadier, niet zelf mee te sjouwen of op te ruimen. Hiervoor kunnen we de Buha bellen, of als we het melden op de Whatsapp dan zorgt Norbert (wijkregisseur in Wehl of moeten we zeggen dorpsregisseur) er voor dat de Buha wordt geïnformeerd en wordt dit grof vuil opgeruimd.

Een andere keer worden er volle zakken chips, een ear koptelefoon, een appeltaart netjes in de verpakking etc. gevonden. Wat mensen zoal weggooien?? Of verliezen?

Als brigadier heb je de beschikking over een werkset bestaande uit handschoenen, een grijper om de rommel op te rapen, een ring waarin een plastic vuilniszak kan worden gehangen. Voor menige brigadier is dit veelal te weinig, omdat ze onderweg zoveel afval/spullen vinden dat één zak niet voldoende is. Nee, sommigen gaan er met de fiets op uit, anderen bedienen zich van een auto, om de afvalzakken op te halen waar ze deze in eerste instantie hebben achtergelaten, weer een ander heeft een soort bolderwagen waarmee hij zich bediend en zodoende ook het nodige bij elkaar kan vervoeren.

In de laatste maanden van 2019 werd door een aantal wel gemeld dat ze het gevoel hadden dat er minder afval te vinden was. En dat is natuurlijk waar we het voor doen. Maar of het een en ander samenhangt met een mentaliteitsverandering van de burger of de intensiviteit van de inzet van onze brigadiers, hierover zou misschien nog wel eens een onderzoekje kunnen worden gestart (wie pakt dit op?).

Al met al mogen we concluderen dat we in Nieuw Wehl/Wehl trots mogen zijn op de inzet en uitvoering van onze brigadiers en dat het bij tijd en wijle duidelijk leidt tot hele mooie, schone resultaten en de omgeving er opgeruimd uitziet.

Wilt u ook lid worden van de zwerfafvalbrigade Wehl/Nieuw Wehl dat kan.

Meldt u zich dan op telefoonnummer 0651692890 van René Isselman, coördinator.

NIEUWE PLUS IN WEHL

PLUS Gerard Bruil heeft een plan gereed voor de bouw van een nieuwe PLUS supermarkt op de locatie van de voormalige bibliotheek en de 8 woningen op de hoek van de Julianastaat en de Koningin Wilhelminastraat te Wehl.

Op 11 februari is er van 19.00 uur tot 20.30 uur een inloopavond in Het Raadhuis (Raadhuisplein 1, Wehl) waar u uitleg kunt krijgen over de plannen.

U bent hierbij van harte uitgenodigd!