Gemeente scherpt afspraken met DOMUS in Wehl aan

De Dorpsraad spreekt al een aantal jaren naar de gemeente en het Leger des Heils de zorg uit over de toename van het aantal incidenten in ons dorp, daarvan deels gerelateerd aan de Domus. Daarbij speelt ook dat de wijkagent en toezichthouders van de gemeente te weinig zichtbaar zijn in ons dorp. Mede op aangeven van de Dorpsraad ziet de gemeente nu ook in dat de maat vol is. Op basis van deze signalen stond al een overleg gepland voor deze ochtend (nog voor het incident van afgelopen vrijdag). Vanmorgen hebben de Wehlse Ondernemersvereniging en de Dorpsraad overleg gehad met Burgemeester Boumans. Naar aanleiding van dat overleg heeft de gemeente het onderstaande bericht uitgegeven.  

We blijven van mening dat de maatregelen eerder genomen hadden moeten worden, maar we hopen dat deze maatregelen (en vooral de naleving daarvan) weer wat rust brengen in ons dorp.

 

Gemeente scherpt afspraken met DOMUS in Wehl aan

De afgelopen weken is er een aantal incidenten geweest met bewoners van de DOMUS in Wehl. De gemeente Doetinchem betreurt dat zeer. Voor de gemeente waren deze incidenten daarom aanleiding om de situatie rond de DOMUS nader te bekijken. De incidenten van de laatste weken en de overige informatie zijn voor de gemeente aanleiding geweest eerder deze week contact op te nemen met het Leger des Heils en andere betrokken partijen zoals politie en begeleidingscommissie. Deze gesprekken zijn mede op verzoek en ook met de dorpsraad Wehl en de ondernemersvereniging gevoerd.

Meer begeleiding is nodig
Uit de gesprekken die zijn gevoerd, blijkt  het aantal incidenten dit jaar groter  dan in 2017. Bovendien werd uit de informatie van de DOMUS duidelijk dat de complexiteit van de problematiek van bewoners toeneemt en de personele bezetting meer inzet vraagt.

Aanscherping afspraken
Nadrukkelijk onderwerp van gesprek tussen de gemeente, politie en het Leger des Heils is het naleven van de gemaakte afspraken rond de vestiging van de DOMUS in 2011. De voorwaarde voor vestiging van de DOMUS in Wehl was de naleving van de toen gemaakte afspraken. Burgemeester Mark Boumans ziet scherp toe op gemaakte afspraken: “Helaas is de naleving minder nauwgezet gegaan dan wenselijk. Met de meest recente incidenten in het achterhoofd hebben alle betrokken partijen geconstateerd dat strikte naleving onvermijdelijk is. “

Overige genomen maatregelen
–  Om direct in te spelen op de ontwikkelingen en de openbare orde te handhaven met het oog op de veiligheid zijn drie cliënten van DOMUS per direct overgeplaatst.
– Verder is de personele bezetting op de DOMUS uitgebreid, zodat de begeleiding binnen de instelling en in het dorp adequaat is. Bij nieuwe plaatsingen zal bovendien rekening gehouden worden met de locatie van de DOMUS.
– De gemeente zet extra toezicht in het dorp in en de wijkagent zal nadrukkelijker beschikbaar zijn voor de inwoners van Wehl. Met de acute maatregelen en de maatregelen op korte en langere termijn is de problematiek onder controle. Mocht er toch sprake zijn van schending van de afspraken dan zal de DOMUS door de gemeente tot maatregelen gedwongen worden.

Met het oog op de toekomst hebben betrokken partijen geconstateerd dat de doelgroep van de DOMUS door ontwikkelingen in de zorg is veranderend en de vraag gesteld kan worden of de DOMUS in Wehl een toekomst heeft. Het gesprek hierover wordt komend najaar gevoerd, maar ondertussen zal bij de plaatsing van bewoners weer aansluiting worden gezocht bij de oorspronkelijke bezetting.

Elektrokar in Doetinchem en Wehl

** Nieuwsbrief **

Voertuig in Doetinchem
De elektrokar zoals deze gaat rijden tussen Wehl en Doetinchem en andersom was enige tijd geleden even in Doetinchem. Het ging om een prototype en er zijn enkele foto’s gemaakt voor de deur van het Seniorenontmoetingspunt. Het duurt helaas nog even voor het voertuig zal gaan rijden in en rond Wehl en Doetinchem. Maar: Er zijn genoeg positieve ontwikkelingen die de Elektrokar met stappen dichterbij brengt.

Bestuur
Er is nog geen bestuur omdat de geschikte mensen nog niet gevonden zijn. Fons Welsing heeft een gesprek gehad met Paul Gerritsen, maar hij heeft al teveel om handen om in ons bestuur plaats te nemen. Hij heeft wel aangegeven zijn netwerk aan te zullen spreken op zoek naar bestuursleden voor onze stichting. Bovendien zijn er bij de Rotary ook een aantal leden enthousiast om eventueel plaats te nemen in het bestuur. Dat bleek na de presentatie die Fons daar onlang gegeven heeft.

Presentatie Rotary
Fons heeft drie weken geleden een presentatie gegeven bij de Rotary. Enerzijds om bekendheid te genereren, anderzijds om geld los te kijken en wellicht mensen voor het bestuur te vinden. De presentatie ging goed en ook de leden van de Rotary waren tevreden. Leden kunnen zich nu inschrijven voor een van de zes projecten, waar de Elektrokar er een van is. Daarna kunnen de leden die zich inschrijven ons gaan helpen. Dat kan op verschillende terreinen, bijvoorbeeld met externe expertise maar ook met bestuurders voor op de wagen en mensen voor in het bestuur vanuit hun eigen netwerk. Wanneer er daarna blijkt dat er extra geld nodig is, kan dit eventueel vanuit de Rotary komen.

Dat was het voor deze keer. In de volgende nieuwsbrief hopen we jullie meer duidelijkheid te kunnen geven over het bestuur en vrijwilligers voor de wagens.

 

Supermarkt Plus Bruil verhuist naar Dorpshart van Wehl

Supermarkt Plus Bruil krijgt de medewerking van de gemeente Doetinchem en verhuist naar het nieuw in te richten Dorpshart van Wehl.

Zie artikel in de Gelderlander van 15 mei jl.

Thema-avond ontwikkelingen Wehl en Nieuw-Wehl dorpsraad goed bezocht

WEHL – De Dorpsraad Wehl heeft op woensdagavond 25 april een informatiemarkt georganiseerd in het Raadhuis te Wehl. Centraal staat de evaluatie van het dorpsplan. Begin 2015 is het Dorpsplan Wehl en Nieuw-Wehl vastgesteld, hierin staat dat de bewoners van Wehl en Nieuw-Wehl samen hun toekomst m.b.t. de leefbaarheid in Wehl en Nieuw-Wehl kunnen invullen. Stijn Steentjes was enthousiast. Hij was de kartrekker van de thema-avond. Hij kon daarbij terugvallen op de dorpsraadsleden en de vrijwilligers die deze avond rondom de diverse stands mogelijk maakten. Op elke hangtafel van een stand waren stiften, pennen en geeltjes aanwezig. Er is volgens het bestuur van de dorpsraad al veel gerealiseerd, maar er is nog genoeg te doen. Er zijn volop nieuwe ontwikkelingen die maken dat de dorpsraad op de nieuwe situatie wil inspelen. In aanwezigheid van diverse gemeenteraadsleden en demissionair wethouder Ingrid Lambregts werd het dorpsplan geëvalueerd. Er was een prachtige luchtfoto van de dorpskern van Wehl gemaakt. Deze was levensgroot op de vloer van het Raadhuis uitgestald. De aanwezigen konden als het ware door de straten heenlopen. Wethouder Lambregts deed kort een woordje en vervoegde zich later bij de diverse stands. Het resultaat  zal worden besproken op de komende vergaderingen van de dorpsraad en de verschillende  werkgroepen. Mocht je  interesse hebben aan te sluiten bij diverse werkgroepen maak het kenbaar aan de dorpsraad. “Thema-avond ontwikkelingen Wehl en Nieuw-Wehl dorpsraad goed bezocht” verder lezen

Thema groenvoorziening tijdens informatiemarkt op 25 april

Op woensdag 25 april 2018  is er in het Raadhuis in Wehl een informatiemarkt. De evaluatie van het dorpsplan Wehl & Nieuw Wehl uit 2015 staat hierbij centraal. De thema’s die bij het maken van het dorpsplan naar voren kwam en zijn: Evenementen; Sport & Recreatie en publieke Voorzieningen; Dorpsidentiteit en Cultuurhistorie; Wonen; Winkelen, Bereikbaarheid en Parkeren; Werken en Ondernemen en tot slot Sociale Veiligheid en Naoberschap. Omdat het een dynamisch plan is, kunnen er aanpassingen in komen. Ook kunnen er thema’s toegevoegd worden zoals b.v. Duurzaamheid, waar de laatste tijd natuurlijk veel over te doen is. Naast Duurzaamheid is ook het openbaar groen hier een voorbeeld van. De bezuinigingen en veranderende kijk op “natuurlijk” groen zorgen ervoor dat hier soms veranderingen in beheer plaatsvinden. Al dan niet in overleg met de inwoners.

Op woensdag 25 april 2018 zal op de informatiemarkt ook het openbaar groen een thema zijn, waarbij je in gesprek met BUHA kunt over het beleid. Ook wil de gemeente en BUHA dat er, waar mogelijk meegedacht wordt over de invulling van het groen, zoals b.v. de entree van Wehl langs te Keppelseweg, het zogenaamde “Beukenlaantje”.

Mochten er mensen zijn die willen participeren hierin dan kunnen zij zich melden bij BUHA aan de thematafel.