Sport & Recreatie

6.1 Verenigingen

Huidige situatie
Sport en bewegen zijn van groot maatschappelijk belang. Het zorgt voor een rijk verenigingsleven, verbindt mensen en, last but not least, het kan de gezondheid verbeteren.
In Wehl en Nieuw Wehl zijn veel verenigingen die er niet alleen voor zorgen dat leden hun hobby kunnen uitoefenen, maar ook nog gezellig kunnen samenkomen. Door deze sociale kracht lukt het dat veel verenigingen, ondanks een terugloop van het aantal leden, hun hoofd boven water kunnen houden. Het verdient aanbeveling om een samenhangend plan voor de verdere ontwikkeling van sport en cultuur in onze dorpen te maken.

Momenteel heeft de Stichting Sport en Recreatie Wehl de volgende accommodaties in beheer: zwembad de Byvoorde, Koningin Beatrixcentrum, voetbalcomplex de Grindslag, paardensportterrein ’t Stille Wald en dorpsaccommodatie De Horst in Nieuw-Wehl.

Sport-ID is het sportbedrijf van de gemeente Doetinchem dat sportverenigingen en individuele sporters uit de gemeente kan ondersteunen.

Ambitie
Actief samenwerken aan de leefbaarheid van onze dorpen met als doel het behouden van een rijk en actief verenigingsleven.

Knelpunten
Terugloop van het aantal leden. Het is vaak moeilijk kaderleden en/of andere vrijwilligers te vinden. Sterk stijgende (energie)kosten. Stijgend aantal leden die niet of nauwelijks de contributie kunnen betalen.

Acties
☐ Kleine verenigingen meer bestuurlijk laten samenwerken. 2+2=5. De huidige kwaliteit en het niveau van verenigingen in stand houden en anticiperen op mogelijk teruglopen van het aantal leden. Succes van deze actie zal een groot effect hebben in het leefbaar houden van Wehl en Nieuw Wehl in de toekomst.
☐ Uitwerken van verdere samenwerking tussen scholen en sportverenigingen.

 

6.2. Recreatie en Bewegen

Huidige situatie
Naast het sportaanbod in Wehl en Nieuw Wehl zijn er ook mogelijkheden om te zwemmen, fietsen en wandelen. Openluchtzwembad de Byvoorde, een belangrijke trekpleister voor Wehl en omgeving, werd ooit door bezuinigingen met sluiting bedreigd. Gelukkig keerde het tij. In 2022/2023 werd het zwembad volledig
verbouwd en toekomstbestendig gemaakt. Aanpassingen zorgen ervoor dat het gebouw duurzaam is; zonnepanelen maken het complex energie neutraal. Een fiets- en wandel netwerk biedt veel mogelijkheden om van de rust en de ruimte rond Wehl en Nieuw Wehl te genieten.

Ambitie
In en rond Wehl en Nieuw Wehl zijn er meerdere mogelijkheden om recreatief te kunnen bewegen.

Knelpunten
In de zomer is het Koningin Beatrix Centrum gesloten voor sportactiviteiten.

Een aantal voetbalveldjes en of speeltuintjes zijn verdwenen.

Ruiterpaden ontbreken.

Acties
☐ Een bewegingscircuit aanleggen.
☐ In het kader van fysieke en sociale leefbaarheid zorgen voor voldoende sporten spelveldje voor kinderen en jongeren.
☐ Uitbreiden en koppelen van reeds bestaande wandelpaden en zo ‘dorpse ommetjes’ mogelijk maken.