Steunfonds jeugdwerk Wehl

Steunfonds jeugdwerk Wehl

Door de gemeentelijke herindeling, is de Stichting Steunfonds Jeugdwerk Lijmers opgehouden te bestaan. De stichting hield zich bezig met het bevorderen van activiteiten in het jeugd- en jongerenwerk in de gemeenten Angerlo, Didam, Duiven, Wehl, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. Onder deze voormalige Lijmerse gemeenten is het restsaldo naar rato verdeeld.
Het voor Wehl berekende aandeel is beschikbaar gesteld aan de Stichting Dorpsraad Wehl. De Dorpsraad handelt verzoeken om donaties af aan de hand van de onderstaande spelregels.

De doelstelling van het fonds is het bevorderen van activiteiten in het jeugd- en jongerenwerk in de voormalige gemeente Wehl.
De Stichting Dorpsraad Wehl tracht dit doel te verwezenlijken door het verlenen van donaties aan verenigingen en stichtingen voor projecten die daarvoor in aanmerking komen volgens onderstaande criteria.

Welke projecten komen voor een donatie in aanmerking?

Projecten die betrekking hebben op sociale- en culturele activiteiten voor jeugd en jongeren tot 18 jaar;
Projecten die niet of niet volledig gesubsidieerd worden door andere instellingen.

Welke projectactiviteiten komen in aanmerking voor een donatie?

Starten van nieuwe activiteiten;
Samenwerkingsprojecten;
Overige activiteiten.

Hoe wordt het donatiebedrag bepaald?
De hoogte van de donatie wordt door de Stichting Dorpsraad Wehl bepaald aan de hand van het ingediende projectplan en de projectbegroting.

De donatie bedraagt 10% van de begrote uitgaven met een maximum van € 250,00;
De donatie heeft een stimulerend karakter en mag niet in de projectbegroting zijn opgenomen om deze sluitend te krijgen, De Stichting Dorpsraad Wehl behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken.
U kunt maximaal 1 keer per jaar per organisatie een donatieaanvraag doen.

 

Nieuws