Verkeer

7.1 Wegen en straten (herinrichting)

Huidige situatie
We bewegen ons allemaal in het verkeer: wandelend, of via een vervoersmiddel zoals een scootmobiel, fiets, motor of auto. Daarbij is het belangrijk dat de omgeving veilig is ingericht. In Wehl is in en rondom het centrumgebied eenrichtingsverkeer
voor het autoverkeer ingesteld. Dit is gebaseerd op het Verkeersplan (2006) en ingevoerd om ongewenst sluipverkeer te voorkomen. In de periode 2016/2017 is de fietsveilige verbinding tussen Nieuw Wehl en Wehl gerealiseerd. Anno 2023 ligt het
onderwerp verkeersveiligheid veel dorpsbewoners na aan het hart. Met de huidige en toekomstige uitbreidingen in Wehl worden steeds meer locaties in het verkeer als problematisch en gevaarlijk ervaren. Met name de situatie rond en in Heideslag, waar veel jonge gezinnen wonen, vraagt om snelle en veilige oplossingen. Met stip is dit de situatie t-splitsing Doetinchemseweg/Kokgoedweg met aansluitend de poorwegovergang. In het overleg met de gemeente wordt intensief gezocht naar oplossingen. Daarnaast vraagt de overgang van Keppelseweg naar Beekseweg met de kruising Grotestraat (achter de kerk) om aanpassingen. Ook de doorgang naast de kerk naar de Wilhelminastraat wordt als onveilig aangemerkt. Door de toename van het aantal ouderen en cliënten van zorginstellingen zijn veilige, goed onderhouden voetpaden en oversteekplaatsen nog belangrijker geworden. Vooral in en rond Nieuw Wehl neemt de verkeersintensiteit toe door uitbreiding van het aanbod aan activiteiten van Elver. De voorgenomen definitieve afsluiting van de weg naar Laag-Keppel door middel van landbouwsluizen levert veel weerstand op en heeft impact op het bestaande verkeersnetwerk. Het aantal parkeerplaatsen in het
dorpshart en omliggende wijken schiet tekort. Voorkomen is beter dan genezen. De geplande verhuizing van de Plus naar het centrum en de ontwikkeling van nieuwe woongebieden (o.a. ontsluiting Heideslag fase 2 bij de Beekseweg) vragen om proactieve verkeersoplossingen.

Ambitie
Beide dorpen veilig voor alle verkeersdeelnemers. Een goed evenwicht tussen veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in en rond Wehl en Nieuw Wehl. Een verkeersluw dorpshart. Speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers, (Kinderen, ouderen en cliënten van zorginstellingen).

Knelpunten
Verkeerssituaties zijn onvoldoende aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. De aanwezigheid van grote bedrijven binnen het dorp. Het vrachtverkeer wordt steeds groter en zwaarder. Niet alle wegen zijn ingericht op zwaar verkeer (bv. Plantage Allee). Sluipverkeer door aanleg van (tijdelijke) landbouwsluizen op de route naar Laag-Keppel. De snelheidslimiet van 30 km/u in de bebouwde kom wordt met grote regelmaat overschreden.

Acties
☐ Bij structurele overlegmomenten met de gemeente Doetinchem blijft de Dorpsraad aandringen op het hoog op de agenda zetten van de verkeersveiligheid in en rond Wehl en Nieuw Wehl, waaronder goede en veilige trottoirs en fietspaden.
☐ Een plan ontwikkelen om de situatie t-splitsing Doetinchemseweg/Kokgoedsweg te verbeteren.
☐ Het verbeteren van de onoverzichtelijke bocht bij de spoorwegovergang Stationsstraat/Doetinchemseweg.

☐ Onderzoeken of de inrichting van fietsstraten waar auto’s te gast zijn tot de mogelijkheden behoren.
☐ Het ontwerpen van een veilige schoolroute en schoolomgeving.
☐ Vooraf in kaart brengen van mogelijke verkeersproblemen bij de ontsluiting van nieuwe wijken.
☐ Een plan ontwikkelen om de bevoorrading van bedrijven als supermarkten in goede banen te leiden.

7.2 Openbaar vervoer

Huidige situatie
Wehl is, gelegen aan de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, goed bereikbaar via het openbaar vervoer. In 2018 zijn de plannen gelanceerd voor de RegioExpress, een sneltrein op de spoorverbinding Arnhem-Doetinchem-Winterswijk. Deze zal niet in Wehl stoppen. Lokaal is de Buurtbus belangrijk voor de basismobiliteit. De Buurtbus Montferland, Lijn 196, rijdt een vaste uurdienst tussen de kernen ’s-Heerenberg, Stokkum, Beek/Loerbeek, Kilder, Wehl, Nieuw-Wehl, Loil, Didam en Nieuw-Dijk. De buurtbus, rijdt in opdracht van de provincie Gelderland en wordt door een team van enthousiaste vrijwilligers draaiende gehouden. De buurtbus Montferland rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Op zaterdag en zondag en op officiële vrije feestdagen door de week wordt niet gereden. Contact op Wielen, biedt buurtvervoer aan voor (tijdelijk) minder mobiele ouderen die over korte afstanden in Wehl, Doetinchem en Gaanderen vervoerd willen worden. Het doel is dat bewoners waarvoor het reguliere vervoer lastig is, gebruik kunnen maken van dit eigentijds buurtvervoer.

Ambitie
Toegankelijk openbaar vervoer voor inwoners van Wehl en Nieuw Wehl.

Knelpunten
Wehl en Nieuw Wehl zijn niet bereikbaar via reguliere streekbussen. Dreigende overlast in de spoorzone door meerdere treinen per uur op het baanvak Arnhem- Doetinchem

Acties
☐ Betrokken blijven bij de ontwikkelingen rond de uitvoering van de plannen rondom de RegioExpress.
☐ Kwaliteitsborging van het huidige openbaar vervoer.
☐ Aandacht voor parkeren dichtbij het station.