Economie

Huidige situatie
Wehl kent van oudsher een spreiding van winkels en horeca, waardoor het dorp geen aantrekkelijk dorpshart heeft. Door de voorgenomen verplaatsing van een supermarkt naar het centrum en de voorgenomen herinrichting van het kerkplein worden kansen gecreëerd om het dorpshart opnieuw vorm te geven. De bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer binnen Wehl is op dit moment niet optimaal. De leegstand van de winkelpanden in Wehl is nog steeds een punt van zorg. Een deel van de winkels buiten het centrum wordt omgebouwd tot wooneenheden, een ander deel staat leeg. Ook neemt de diversiteit van het winkelbestand af. De groei van het aantal inwoners van Wehl/Nieuw Wehl biedt mogelijkheden voor ondernemers. Het A18 bedrijvenpark begint duidelijk vorm te krijgen, maar de invulling betreft voornamelijk bedrijven met weinig werkgelegenheid voor het dorp Wehl. Door schaalvergroting, vergrijzing en het gebrek aan bedrijfsopvolging is de vermindering van het aantal agrarische bedrijven nog steeds gaande.

Ambitie 
Het verplaatsen van winkels naar het dorpshart. Middenstand zorgt voor levendigheid in het dorp en is een noodzakelijke voorziening voor minder mobile inwoners. Het huidige winkelbestand een impuls geven door meer diversiteit te stimuleren door kansen te bieden aan speciaalzaken. Het realiseren van een aantrekkelijk dorpshart met koffiegelegenheid, eetcafé en lunch- en/of broodjeszaak. Het verplaatsen van grote bedrijven binnen het dorp naar het bedrijvenpark A18 om de leefbaarheid te verbeteren en de verduurzaming en eventuele groei van de bedrijven mogelijk te maken. En tot slot het behoud van de agrarische bedrijven waar mogelijk.

Knelpunten 
Veel bedrijven zitten verspreid door ons dorp en er is sprake van leegstand. Er is nu nog geen sprake van een aantrekkelijk dorpshart. Eventuele verduurzaming en groei van grote bedrijven wordt beperkt door de ligging van ons dorp. Bij de bedrijven op het A18 bedrijvenpark is maar een zeer beperkt (hoogwaardige) werkgelegenheid voor ons dorp Wehl.

Acties
☐   De omstandigheden voor het verplaatsen van winkels naar het dorpshart optimaliseren door de bereikbaarheid te verbeteren en een aantrekkelijk dorpshart te creëren. Hiermee wordt ook de leegstand tegengegaan en wordt een aantrekkelijk vestigingsklimaat ontwikkelend voor speciaal winkels.

☐   De verplaatsing van de weekmarkt naar het Kerkplein.

☐   Overleg met grote bedrijven over (versnelde) verplaatsing naar het A18 bedrijvenpark. Naast mogelijkheden voor groei en verduurzaming van deze bedrijven biedt dit ook mogelijkheden voor woningbouw.

☐   Het aantrekken van bedrijven met meer (hoogwaardige) werkgelegenheid voor het dorp Wehl.

☐   Promotie van Wehl als aantrekkelijk leefbaar dorp om winkels/ bedrijven aan te trekken.

☐   Ondernemers laten een Centrumplan opstellen.