Dorpsidentiteit

1.1 Landschap
Huidige situatie

De gemeente Doetinchem besteedt veel aandacht aan het landschap, zoals te lezen is in het de ontwerp-omgevingsvisie Doetinchem. Groen is geen luxeproduct, maar een basisbehoefte. Om Wehl en Nieuw Wehl ligt een uitgebreid buitengebied. Coulisselandschap met daarin o.a. het Wehlse bos, de Nieuw Wehlse dekzandruggen en de Wehlse Broeklanden. De aanleg en ontwikkeling van het laatste gebied is nog volop bezig. Recent is in Nieuw Wehl Natuurgebied ‘de Tuut’, onderhouden door vrijwilligers, als nieuwe natuur toegevoegd. Burgerinitiatief heeft daar geresulteerd in het planten van herinneringsbomen. Het Wehlse Bos dreigt te verdrogen door de klimaatsverandering. Dit gebied, grotendeels in particulier bezit, is in 2020 klimaatbestendig gemaakt door verschillende maatregelen, waaronder het vernatten (verontdieping) en het gedeeltelijk omvormen van naald- naar loofbos. De vrijwilligers van de Stichting Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap helpen mee aan het onderhoud van het bos. Wel ligt er een uitdaging om een toekomstbestendige infrastructuur op te zetten voor natuurwerkgroepen. Plannen liggen klaar voor grote ruimtelijke ontwikkelingen zoals de nieuwbouwwijken Heideslag en Fokkenkamp. Realisatie van deze plannen (2023-2026) kost veel groene ruimte, net als de uitbreiding van het bedrijventerrein A18. Als compensatie voor deze verloren natuur wordt nieuwe natuur aangelegd op een andere locatie.

Ambitie
Wehl en Nieuw Wehl zijn en blijven groene dorpen waar het aantrekkelijk is om te wonen en te werken. Landelijk gebied behouden als leefgebied voor veel planten- en dierensoorten. Behoud en herstel van het landschap bij (toekomstige) uitbreidingsplannen. Versterking van de leefbaarheid door de aanleg van wandelpaden en groen vanuit burgerinitiatieven. Hiervoor beschikken we over voldoende vrijwilligers. Bewoners en toeristen kunnen gebruik maken van het aantrekkelijke landschap.

Knelpunten
Verstedelijking (groeiambities Gemeente Doetinchem), uitbreiding van het A18 bedrijvenpark, de toekomstige verdubbeling van de spoorlijn voor de Regio Express en uitbreiding van stallen van veehouderijen in ons buitengebied.
Daarnaast spelen verdroging van het landschap en de afname van biodiversiteit een grote rol bij dit thema.

Acties
☐ Een kritische houding met betrekking tot het mogelijk aaneen groeien van de plaatsen Doetinchem en Wehl. We willen blijven meedenken met betrekking tot de plannen van het gebied tussen de plaatsen Wehl en Doetinchem en waar mogelijk kansen omarmen.
☐ Het benutten van kansen om het buitengebied verder te versterken. (Levend Landschap SLG) en blijven toezien op compensatie van verloren natuur.
☐ Toegankelijke (nieuwe) natuur bij Wehl en Nieuw Wehl realiseren en onderhouden.
☐ Stimuleren en monitoren van burgerinitiatieven om de leefbaarheid in de fysieke omgeving van Wehl en Nieuw Wehl te behouden en/of te verbeteren.
☐ Meewerken aan een toekomstbestendig plan om in Nieuw Wehl het parochiepark voor de toekomst te behouden als cultuurhistorische plek waar inwoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten in een rustige omgeving.
☐ Vanuit lokaal initiatief verbindende wandelpaden tussen reeds bestaande omliggende routes realiseren, zoals de verbinding van de Didamse Leigraaf met de Tuut (Levend Landschap SLG). Het verbeteren van fietsroutes.
☐ Het ondersteunen van Natuurwerkgroepen en De Stichting Vrienden van het Wehlse bos bij het vinden van voldoende vrijwilligers en gelden om nu en in de toekomst onderhoud van de projecten te kunnen garanderen. Hiervoor zal een infrastructuur moeten worden opgezet.

1.2. Kleinschaligheid en 1.3 Cultuurhistorie vindt u terug in het volledige vernieuwde Dorpsplan.