Wonen en Dorpsinrichting

Huidige situatie
Wehl en Nieuw Wehl hebben een divers woningaanbod. In de loop van de tijd hebben beide kernen zich flink uitgebreid. Er is grote behoefte aan woningen in de gemeente Doetinchem. Ook in Wehl zijn nieuwe woningen nodig. Inbreiding binnen het dorp en bouwen aan kleinschalige projecten aan de dorpsranden of
op erven in het buitengebied behoren tot de mogelijkheden. De beperkte groei van Wehl en Nieuw Wehl zoals omschreven in de Woonvisie van de Gemeente Doetinchem zorgt voor doorstroming binnen het dorp en levert een impuls aan de leefbaarheid. Nieuwbouwprojecten Motketel en Heideslag boden Wehlenaren
de kans in Wehl te kunnen blijven wonen. Uit het woonwensenonderzoek van de Dorpsraad (2019) is naar voren gekomen dat er een duidelijke behoefte is aan zowel starters- als levensloopbestendige woningen voor senioren. Deze wensen zijn meegenomen in het woonoverleg met de gemeente Doetinchem.
Wehl heeft er met Heideslag een woongebied met een dorpse woonkwaliteit bijgekregen. Een deel is reeds gerealiseerd. In de tweede fase van het plan (175 woningen) is er naast woningen voor gezinnen met kinderen aanbod voor starters in de vorm van permanente kleine huizen. De gemeente Doetinchem werkt de
plannen voor het gebied Fokkenkamp verder uit. Hier wordt het accent gelegd op levensloopbestendige woningen. De eerste van de ongeveer 50 kavels zullen waarschijnlijk in 2024 worden uitgegeven. Ook het gebied aan de Keppelseweg wordt herontwikkeld met behoud van het monumentale pand Huize Lamsweerde.
De eerste plannen zijn in het voorjaar van 2023 gepresenteerd. In de kern van Wehl zijn door inbreiding enkele woningen gerealiseerd of bestaan hiervoor plannen. Het mogelijk verplaatsen van bedrijven naar het bedrijvenpark A18 biedt kansen voor inbreiding. In Nieuw Wehl is er de afgelopen jaren een klein aantal woningen gebouwd. In het buitengebied verrezen vrijstaande (schuur)woningen op ruime kavels.

Ambitie
De ambitie is dat er door vraaggericht bouwen voldoende woonaanbod is waardoor Wehlenaren ‘van wieg tot graf’ in Wehl en Nieuw Wehl kunnen blijven wonen. Nieuwbouw heeft een ruim opgezette dorpse woonkwaliteit. Het benutten van de transformatiekans bij verhuizing van de Fa. van Beek naar A18. Goed onderhouden dorpen met veel bomen, bloemrijke perken en aantrekkelijke entrees.

Knelpunten
Er zijn te weinig woningen voor starters en senioren.
Stagnatie van de woningbouw door regelgeving van de overheid.
Het onderhoud van openbaar groen loopt terug.
Onvoldoende speelmogelijkheden in de oudere wijken.

Acties
☐ Het blijven monitoren van vraaggericht bouwen in beide dorpen. Hierbij ook woningen betrekken waarin zorg kan worden verleend.
☐ Actualiseren van het woonwensenonderzoek voor Wehl en Nieuw Wehl.
☐ Het nemen van initiatief voor transformatie van vrijvallende locaties naar woningbouw (b.v. het terrein van Fa. van Beek na verhuizing naar het A18 bedrijventerrein).
☐ Onderzoeken van mogelijkheid om nieuwe woningen met voorrang toe te wijzen aan eigen inwoners.
☐ Stimuleren van burgerinitiatief bij de realisatie van speelplaatsen.