Sociale Veiligheid & Noaberschap

4.1 Sociale veiligheid

Huidige situatie
Inwoners ervaren steeds minder onveiligheid in hun omgeving. Een enkeling is wat somberder en maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in het sociale domein. Inbraak of pogingen tot inbraak behoren helaas ook tot de Wehlse en
Nieuw Wehlse werkelijkheid. In mindere mate zorgen alcohol- en drugsgebruik voor overlast. Op zichzelf onschuldige zaken als rondhangen van jongeren op verschillende plaatsen in het dorp geven soms wel een gevoel van onveiligheid. Dit rondhangen gaat vaak gepaard met overlastgevende activiteiten. Door bewoners wordt geprobeerd om op positieve en constructieve wijze met de jongeren in gesprek te gaan.

Wijkagent en buurtcoaches slaan een brug tussen burgers en overlastgevers. Het Buurtplein biedt ondersteuning doormiddel van vaste aanspreekpunten. Hier wordt serieus ingegaan op een klacht of melding. Burgers voelen zich tegenwoordig veiliger op straat dan online. Dat gevoel van onveiligheid is voor een groot deel te wijten aan cybercrimininaliteit met computers/telefoons als middel of doelwit.

Ambitie
We willen overlast en strafbaar gedrag niet alleen laten bestraffen, maar ook terugvoeren naar de oorzaak. Het gevoel van saamhorigheid vergroten.
Betere voorzieningen voor jongeren om elkaar te ontmoeten zonder hierbij overlast te veroorzaken.
Meer gebruik van Whatsapp Buurpreventie groepen. In samenwerking met politie en de ouderenzorginstellingen inzetten op goede voorlichting en voorkomen we dat (oudere) burgers slachtoffer worden van deze oplichters.

Knelpunten
Er zijn te weinig voorzieningen voor jongeren om elkaar op vaste plaatsen te kunnen ontmoeten. Er zijn onvoldoende goed onderhouden speelplaatsen. De wijkagent is vaak niet zichtbaar aanwezig. Veel Wehlenaren, vooral ouderen, zijn onvoldoende bekend met het werken met computers en met risico’s van internetcriminaliteit. Er is behoefte aan computerhulp aan huis.

Acties
☐ Krachtiger inzetten op jongerenwerk. Samenwerking tussen Stichting Sport & Recreatie en Jeugdwerk Nieuw Wehl initiëren.
☐ Onderzoeken waar jongeren van 12-18 jaar behoefte aan hebben.
☐ Het realiseren van meer plaatsen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Meewerken aan het tot stand komen van een vorm van een ‘buurthuis’ en het aanleggen van speelplaatsen.
☐ Rol en bereikbaarheid van wijkwachten en buurtcoaches regelmatig via Wijkflyer en online forum toelichten.
☐ Regelmatig toezicht bevorderen door wijkagent, boa en buurtcoach.
☐ Het informeren van inwoners over het opzetten van Whatsapp Buurtpreventie groepen en zo het gebruik hiervan bevorderen.
☐ Inwoners van Wehl en Nieuw Wehl door informatie(bijeenkomsten) laten ondersteunen in kennis en vaardigheden om cybercriminaliteit te herkennen.

---------------------

4.2 Noaberschap

Huidige situatie
Noaberschap maakt een belangrijk deel uit van de Wehlse en Nieuw Wehlse cultuur.Iedereen heeft wel eens momenten dat het wat minder goed gaat. Familie, vrienden en buren kunnen je dan vaak helpen. Soms heeft iemand toch een steuntje nodig omdat er geen goed netwerk is en er geen passende oplossing gevonden wordt. Door Noaberschap een meer eigentijdse invulling te geven, kunnen we de saamhorigheid versterken.

Het gebruik van sociale media biedt hiervoor kansen. Men kan dan aankloppen bij de buurtcoaches van Buurtplein in het Raadhuis in Wehl. Een buurtcoach is het aanspreekpunt voor mensen van 18 jaar en ouder die ondersteuning nodig hebben of voor mensen die zich zorgen maken over familie of iemand in hun omgeving.

Elke twee maanden ontvangt ieder huisadres in Wehl en Nieuw Wehl de Wehl Durft Wijkflyer. Deze uitgave is een samensmelting van de Wijkflyer van Buurtplein/ Wijkcentrum het Raadhuis en Wehl Durft. Wehl Durft is een initiatief van de Dorpsraad, verenigingen, stichtingen en ondernemers rondom negen doelen van
sociale betrokkenheid.

In de zomer van 2023 wordt Wehlvoorelkaar.nl, het sociale online platform van Wehl en Nieuw Wehl voor meer ontmoetingen, gelanceerd. Buurtverbinders worden getraind om alle belangrijke en mooie dingen in onze dorpen op dit platform zichtbaar te maken en mensen te verbinden.

Ambitie
Betrokkenheid van de inwoners en het omzien naar elkaar in Wehl en Nieuw Wehl bevorderen. Het realiseren van een Dorpskamer, een multifunctionele locatie waar jong en oud, uit alle lagen van de bevolking terecht kan. Deze Dorpskamer, gerund door lokale vrijwilligers, kan een cruciale rol spelen in het leefbaar houden van Wehl en Nieuw Wehl.

Knelpunten
De verzorgingsstaat verandert naar een participatiemaatschappij. Door individualisering leiden veel mensen een minder goed leven door toenemende eenzaamheid, armoede en (dubbele)vergrijzing. Deze toename vraagt om meer aandacht, zorg en ondersteuning. De zorg zoals we die nu kennen zal in de toekomst niet
houdbaar zijn. Mensen zijn te druk of schromen om in actie te komen. Mensen die hulp nodig hebben, weten soms niet goed bij wie en hoe ze hierom kunnen vragen.

Acties
☐ Het actief verbinden van inwoners, gemeente en organisaties. Het sociale platform Wehlvoorelkaar.nl en de Wijkflyer gebruiken om onze ambities te halen.
☐ Medewerking verlenen aan de realisatie van een ‘Dorpskamer’, een ontmoetingsplaats voor jong en oud en hierdoor van een droom een doel met een deadline maken!