‘s Avonds anoniem chatten met een buurtcoach

Bericht namens Buurtplein – 10-03-2021

Via de website kun je drie avonden per week tussen 20.00 en 21.00 uur rechtstreeks chatten met een van onze buurtcoaches. Dit mag ook anoniem als je dat fijner vindt.

Heb je vragen of wil je wat kwijt? 
Iedere dinsdagavond, woensdagavond en vrijdagavond van 20.00 tot 21.00 uur zit een buurtcoach voor je klaar. 

Ook overdag kun je op werkdagen je vraag via de chat website stellen. De chat wordt tussen 09.00 – 12.30 en 13.00 en 17.00 uur beantwoordt door een medewerker van Buurtplein. 

Het chatscherm verschijnt vanzelf rechtsonderin op de website. 

Stel gerust de vragen bij het Buurtplein, ze zijn er om je te helpen!

https://www.buurtplein.nl/nieuws/s-avonds-anoniem-chatten-met-een-buurtcoach/

Werkzaamheden “Afkoppelen Nieuw Wehl”

Verloop werkzaamheden fase 1 en 2 en tegenvallers
Update 24-11-2020
Vanaf medio juni zijn de werkzaamheden t.b.v. project “Afkoppelen Nieuw Wehl” opgestart in de Nieuwe Kerkweg, fase 1. Gepland was dat medio september fase 1 kon worden opgeleverd. Eerst moest de verontreiniging onder de rijbaan gesaneerd worden, waarna vervolgens de rioleringswerkzaamheden opgestart konden worden. Tijdens de start van de saneringswerkzaamheden bleek dat dieper gesaneerd moest worden dan op basis van het onderzoek verwacht werd. Hierdoor moest er in kleinere deelfasen gesaneerd worden en werden de werkzaamheden ca 1,5 week vertraagd. Vervolgens werden de rioleringswerkzaamheden opgestart. Bekend was dat we relatief diep moesten graven om de bestaande riolering te kunnen vervangen voor een nieuw vuilwater- en hemelwaterriool. Hierdoor moesten we de diepe sleuf vaak extra afschermen zodat de grondwerkers veilig konden werken. Door toepassing van die extra afscherming in combinatie met diep gelegen oversteken van huisaansluitingen werd de door de aannemer beoogde snelheid van rioolaanleg niet behaald en waren de rioleringswerkzaamheden pas begin oktober gereed. Hierdoor konden de stratenmakers ook 5 weken later pas de werkzaamheden in de laatste deelfase van de Nieuwe Kerkweg opstarten. De verhardingswerkzaamheden liepen wel goed door waardoor eind oktober de Nieuwe Kerkweg weer opengesteld werd voor verkeer. In totaal hebben we 6 weken vertraging opgelopen in fase 1. Terwijl we nog bezig waren met de bestratingswerkzaamheden in fase 1 hebben we fase 2 (MSG Hendriksenstraat en Horststraat) eind september al opgestart. Ook in de MSG Hendriksenstraat moest de verontreiniging onder de rijbaan gesaneerd worden, waarna vervolgens de rioleringswerkzaamheden opgestart konden worden. De sanering is volgens planning verlopen, zodat we begin oktober met de aanleg van het hemelwaterriool konden beginnen. De aanleg van het hemelwaterriool is in principe ook volgens planning verlopen en is 11 november afgerond in de Horststraat. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de stratenmakers zouden opschalen qua bezetting waardoor we medio oktober de bestratingswerkzaamheden ook konden opstarten in de MSG Hendriksenstraat. Doordat enkele stratenmakers echter preventief in quarantaine moesten omdat enkele familieleden positief waren getest op het Corona virus kon helaas niet opgeschaald worden en zijn de bestratingswerkzaamheden pas eind oktober opgestart. Hierdoor hebben we ca 2 weken vertraging met de bestratingswerkzaamheden opgelopen in fase 2 en verwachten nu medio december de bestratingswerkzaamheden in de Horststraat afgerond te hebben, onder voorwaarde dat het werkbaar weer blijft. Dat komt dan neer op 2 weken vertraging t.o.v. de planning.

Klachten
In principe hebben we tot op heden relatief weinig klachten ontvangen tijdens de uitvoering. Eerlijk is eerlijk, waar gewerkt wordt is (geluids)overlast en is het qua bereikbaarheid soms zoeken hoe nog het dichtste bij huis te kunnen komen. De aanwonenden in fase 1 (Nieuwe Kerkweg) hebben ‘het genomen zoals het kwam’ en waar de één het toch wel lang vond duren vond de ander het juist interessant om de verschillende werkzaamheden en bijkomende afstemmingen eens van dichtbij te kunnen bekijken. De werkzaamheden in fase 2 verlopen sneller waardoor daar ook minder overlast wordt ervaren door de aanwonenden. Sterker nog, geregeld spreek ik enkele bewoners waarmee we de vorderingen en wijzigingen doornemen omdat men oprecht geïnteresseerd is in het werk. Mijn persoonlijke ervaring is dat de meeste aanwonenden zich via de buitenmedewerkers van aannemer Dostal laten informeren over de planning en wanneer ze wel en niet bij huis konden komen en dat er in onderling overleg vaak nog wel maatwerk kon worden geleverd. Ook proberen wij altijd toe te lichten in het veld waarom zaken lopen zoals ze lopen, omdat er vaak omstandigheden bij komen waar wij op voorhand geen rekening mee kunnen houden maar tijdens de uitvoering wel rekening mee moeten houden. Daarnaast staan we ook open voor maatwerkoplossingen met bijvoorbeeld inritten en toegankelijkheid waardoor we bewoners ook laten zien dat we tijdens de uitvoering echt rekening met de wensen van de bewoners proberen te houden. De eerste reacties op de nieuwe inrichting van de Nieuwe Kerkweg zijn na voltooiing dan ook (erg) positief, behoudens een paar kritische opmerkingen over het feit dat er nu alweer te hard gereden wordt in de Nieuwe Kerkweg. (zie ook bereikbaarheid)

Bereikbaarheid
Voor elke uitvoeringsfase hebben we in het voortraject al een omleidingsroute opgesteld waarvoor langs de rijbanen gele tekstborden en verwijzingsborden zijn geplaatst. Voor aanvang en tijdens de werkzaamheden wordt de bereikbaarheid wekelijks doorgegeven aan de nooddiensten, de afvalophaaldienst en het openbaar vervoer. Daarnaast zijn de omleidingen aangemeld bij een landelijk systeem waardoor de omleidingen al in de navigatiesystemen (voorzien van de nieuwste software) zijn opgenomen. Van de klachten die we binnenkrijgen zal ca 80% gaan over bereikbaarheid en zogenaamd hufterig weggedrag. Dit gaat dan zowel om bestemmingsverkeer als sluipverkeer. Het valt ons op dat veel automobilisten en vrachtverkeer uit gewoonte of ‘om het toch maar te proberen’ de omleidingsborden/ verwijzingsborden negeren en toch maar via de ‘normale’ weg Nieuw Wehl in rijden. Vervolgens komt men erachter dat de weg toch echt afgesloten is en rijden daarna geïrriteerd te hard weer weg om een alternatieve route te gaan zoeken. Helaas kunnen wij dergelijk weggedrag niet dagelijks gaan handhaven en zijn we echt afhankelijk van de weggebruiker om aangegeven omleidingsroutes te volgen. We beseffen ons dat met name de Nieuwe Kerkweg en MSG Hendriksenstraat relatief drukke straten zijn en dat het voor mensen die minder bekend zijn in de buurt lastig kan zijn hun weg te vinden in Nieuw Wehl. We verzoeken daarom bewoners die bezoek verwachten hun bezoek voortijdig aan te geven wat de beste aanrijdroute is. Eén uitvoeringsaspect dat we overigens onderschat hebben is de bereikbaarheid van de Lage Horst en Middelhorst vanaf het moment dat we eind september gelijktijdig in de Nieuwe Kerkweg en MSG Hendriksenstraat aan het werk waren. Ondanks dat we bewoners via een brief hadden geïnformeerd dat de Lage Horst en Middelhorst een tijdje alleen via kruising Nieuwe Kerkweg – Middelhorst bereikbaar zou zijn bleek het voor veel mensen die minder bekend in Nieuw Wehl zijn en koeriersdiensten lastig hun weg te vinden. Daarnaast waren er meerdere bewoners die tijdens de afsluiting van fase 1 via fase 2 nog relatief snel richting Didam konden rijden en zagen zich met de gelijktijdige afsluiting van fase 2 tijdelijk genoodzaakt een stuk ‘om’ te moeten rijden wat voor enige ergernis zorgde.

Vooruitblik
In principe zouden we in november de rioleringswerkzaamheden in de Deutseveldstraat kunnen opstarten. Gezien de ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan is echter besloten om fase 3 Deutseveldstraat dit jaar niet meer op te starten. We willen fase 2 eerst helemaal afronden voordat we fase 3 opstarten om de overlast voor de inwoners tot een minimum te beperken en te zorgen dat met de Kerstperiode alle straten goed bereikbaar zijn. Onder voorbehoud van werkzaam weer willen we vanaf 4 januari 2021 de werkzaamheden in de Deutseveldstraat opstarten waarbij we vanaf kruising Nieuwe Kerkweg – Deutsveldstraat zullen beginnen. De bewoners in fase 3 krijgen hiervoor nog een brief met nadere informatie. De startdatum voor fase 4 is vooralsnog niet nader vastgesteld omdat we voor de vorderingen van de uit te voeren werkzaamheden in fase 3 in grote mate ook afhankelijk zijn van de weersomstandigheden in januari en februari.

Met vriendelijke groet,
Evert Berentschot
Toezichthouder namens Buha bv

Raadsmededeling, de actuele ontwikkelingen in het project Dorpshart Wehl.

Context
Binnen het project Dorpshart Wehl zijn de afgelopen tijd enkele stappen gezet, die op een later tijdstip bestuurlijke besluitvorming door uw raad vergen. Met het oog op een tijdige en volledige informatievoorziening wordt met deze mededeling kort stilgestaan bij de stand van zaken binnen het project Dorpshart Wehl en worden de ingestoken trajecten naar besluitvorming toegelicht

Kernboodschap
Algemeen
In de Stuurgroep Dorpshart Wehl bespreken gemeente, dorpsraad en ondernemersvereniging op bestuurlijk niveau de voortgang van het project en eventuele lopende ontwikkelingen die op dat moment actueel zijn. Op deze manier zijn zij direct aangehaakt bij de lopende ontwikkelingen en kunnen mee praten over te maken keuzes. Dit vergroot het draagvlak van het project. Ook deze raadsmededeling is met hen besproken en de inhoud wordt door hen ondersteund.

Verkeer & Parkeren
De door de werkgroep benoemde verkeersmaatregelen zijn via een enquête aan de Wehlse bevolking voorgelegd. Een deel van de resultaten hieruit is inmiddels civieltechnisch uitgewerkt en wordt nog voor de zomer tijdens reguliere onderhoudsrondes uitgevoerd. Een ander deel van de maatregelen zal op een later moment verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. Daarnaast is door de Vrienden van het Wehlse Bos een richtingwijzer gemaakt die op het Beatrixplein geplaatst zal worden.

Werken & Ondernemen
De website wehl.nl draait en is overgedragen aan de Stichting Toerisme & Promotie Wehl. Op de website is een aantal wandel- en fietsroutes opgenomen, die bij zullen dragen aan meer bezoek aan Wehl en Nieuw Wehl. Ook is er een speciale kinderfietsroute door het Wehlse Bos, die dit najaar op de site geplaatst zal worden. Door de corona-maatregelen liggen de verdere werkzaamheden van deze werkgroep, zoals het koopstromenonderzoek, momenteel stil.

Wonen
Woonwensenonderzoek heeft plaatsgevonden en zal nu tot concrete maatregelen moeten leiden. De behoefte aan woningen voor met name ouderen en jeugd is een onderwerp dat nadrukkelijk leeft binnen Wehl. Met name het betrekken en betrokken houden van de jeugd heeft nu de aandacht.
Naast de initiatieven die uit dit onderzoek voort kunnen/zullen komen, onderzoekt de gemeente momenteel de mogelijkheden tot het (verder) oppakken van de projecten Wehl-Heideslag en Wehl-Fokkenkamp (gebied tussen de Keppelseweg en de Doesburgseweg). Deze projecten doorlopen hun eigen traject en sluiten zo goed mogelijk aan bij het woonwensenonderzoek.

Kerkplein
Begin 2019 is een aanvullende bestuursopdracht vastgesteld om te onderzoeken of het mogelijk is om Kerkplein 10 en 12 aan te kopen en te herontwikkelen, waarbij ook het Kerkplein zelf een facelift zal krijgen. Reden hiervoor is dat algemeen wordt aangegeven dat deze twee panden detoneren in het gevelbeeld en dat een herontwikkeling, samen met de nieuwbouw van de PLUS supermarkt, een uitgelezen kans biedt deze wand van het plein een upgrade te geven. Een facelift van het plein zelf biedt de mogelijkheid deze plek te vergroenen en meer geschikt te maken als verblijfsgebied. Met alle direct betrokken eigenaren is intussen gesproken en onlangs heeft de gemeente Kerkplein 10 aan kunnen kopen. Ter financiering van deze ontwikkeling zal een beroep worden gedaan op gelden die beschikbaar komen uit de Regiodeal en de subsidie Steengoed Benutten.

Verplaatsing en nieuwbouw PLUS
Het ontwerp en de ruimtelijke onderbouwing voor de supermarkt aan de Koningin Wilhelminastraat zijn klaar om in procedure te brengen. Daarbij hebben ontwikkelaar en de PLUS met direct aanwonenden overeenstemming bereikt over aanpassingen en inpassingen van het plan. In eerste instantie is er voor geopteerd de nieuwbouw mogelijk te maken door middel van een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan. Onlangs is ervoor gekozen om eerst een bestemmingsplanprocedure te doorlopen. Dit geeft het beste invulling aan de doelstelling van de Parapluherziening ‘Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten, 2019’, omdat hiermee planologisch wordt vastgelegd dat in de vrijkomende locatie geen supermarkt meer gevestigd kan worden. Dit geeft procedureel meer zekerheid. Daarnaast geeft een bestemmingsplanprocedure meer ruimte voor inspraak/zienswijzen en biedt het de ontwikkelende partij meer flexibiliteit om het bouwplan waar nodig nog te optimaliseren.

Vervolg
Communicatie
De bewoners van Wehl worden via een wijkflyer ‘special’ op de hoogte gesteld van deze actuele ontwikkelingen.

MPO
De aankoop en herontwikkeling van Kerkplein 10 en 12 en de facelift van het Kerkplein zullen worden betaald uit de opbrengst van de herontwikkeling en externe subsidies. Om deze kosten te kunnen maken, is wel een krediet nodig. Dit krediet zal als onderdeel van het MPO aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voor de supermarkt zal zijn eigen procedure doorlopen. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting in het najaar plaatsvinden. Vervolgens zal het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Enquête bewoners Wehl

Inwoners van deelgebied centrum Wehl hebben een brief ontvangen met daarin een link naar een online enquête. Deze enquête gaat specifiek over de toekomst van het dorp Wehl en het A18 bedrijvenpark in relatie tot de Omgevingswet.

Eigenlijk zouden alle brieven vorige week al bezorgd zijn, maar een gedeelte van de brieven is door vertraging bij ons postbedrijf helaas pas gisteren op de mat gevallen. Daarom hebben wij de termijn voor het invullen van de enquête verlengd tot en met maandag 20 april.

Nieuw Wehl en omgeving (ten noorden van de Broekhuizerstraat/N813) en de Wehlse Broeklanden (ten oosten van Weemstraat/N815) vallen in andere deelgebieden. Naar deze adressen is deze brief niet verzonden.

Kijk voor meer informatie op https://bit.ly/2xrqTYC

Autodeelwedstrijd ‘Auto van de Straat’ gelanceerd

Op 2 maart 2020 heeft de provincie Gelderland de campagne ‘Auto van de Straat’ gelanceerd. Dit is een initiatief om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met de voordelen van het delen van elektrische auto’s.

Wat is Auto van de Straat?

Auto van de Straat is een campagne waar straten in Gelderland zich voor op kunnen geven. 3 straten krijgen de kans om 6 maanden een elektrische auto te delen. Het gebruik van deze auto’s kost €2,50 per uur. De faciliteiten daaromheen, zoals elektrische laadpalen, worden verzorgd. De straat die de deelauto het beste benut en daarover communiceert, mag de deelauto nog eens 4 maanden langer houden.

Opgeven

Bewoners van Gelderse straten die mee willen doen, kunnen zich tot 2 april 2020 opgeven via de website van Natuur & Milieu. Daar staan ook de spelregels toegelicht.

Voordelen

Autodelen is hét alternatief voor het bezit van een eigen auto. Het is schoner, goedkoper en de milieubelastende autoproductie neemt af. Ook is er meer ruimte op straat. “Deze wedstrijd is een prachtige kans om in de praktijk te ervaren hoe plezierig autodelen kan zijn én je draagt bij aan het verminderen van de Co2 uitstoot”, aldus gedeputeerde Jan van der Meer.

95% van de tijd staat de auto stil

Met Auto van de straat willen we de aandacht vestigen op de voordelen van autodelen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat niet-gedeelde auto’s gemiddeld 95% van de tijd stil staan. “Elk jaar komen er auto’s bij. Elk jaar worden files langer. Onze woonwijken slibben dicht met auto’s die de lucht vervuilen en CO2 uitstoten. Het grote aantal parkeerplaatsen verdringt bovendien het groen en mooie speelplekken uit de wijken “, aldus Dorien Ackerman, directeur Campagnes van Natuur & Milieu.

Succesvolle eerste proef

In 2019 vond in Noord-Brabant een eerste proef plaats met elektrisch autodelen. 40 huishoudens deden 4 maanden mee. 2 van de 3 straten gingen na afloop van de wedstrijd door. Zij maken nu permanent gebruik van deelauto’s. Ruim een jaar geleden spraken overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties af dat er in 2021 minstens 100.000 deelauto’s moeten zijn.

https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Autodeelwedstrijd-Auto-van-de-Straat-gelanceerd